Üdvözöljuk a Csúz község oldalain! Ma 2018. június. 24, vasárnap, Iván napja van.   |      

Közlemények

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 PDF 15.01.2016
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozširovanie skladovacích kapacít pre hnojovicu určenú na plochy pre pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby PDF 09.12.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 531/5 a 531/6 k.ú. obce Dubník PDF 02.12.2015
Leták o ochrane životného prostredia a informácie o separovaní odpadu PDF 16.12.2014
Értesítés - szúnyog írtás PDF 16.06.2014
Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Rekonštrukcia vodnej nádrže na produkčné zariadenie pre intenzívny chov rýb PDF 02.05.2014
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 618/3 - zastavané plochy v k.ú. Dubník PDF 02.04.2014
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 50 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 7/1, 41/1, 34 v k.ú. Mikulášov Dvor PDF 25.02.2014
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.607/1 PDF 31.01.2014
Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Farma na chov hovädzieho dobytka - rozšírenie PDF 13.12.2013
Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie PDF 20.08.2013
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie PDF 18.04.2012
Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní stavby letiska PDF 11.04.2012
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania PDF 12.03.2012
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 200 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.81/8, 81/9 a 107 k.ú. Mikulášov Dvor v Dubníku PDF 02.03.2012
Összes látogatók száma 2007.10. óta