Vitajte na stránkach obce Dubník! Dnes je pondelok, 16. júl 2018, meniny má Drahomír.   |      

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník Word PDF VZN č.5/2017
Návrh VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník Word PDF NÁVRH VZN č.5/2017
VZN 4/2017 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Dubník PDF VZN č.4/2017
VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Word PDF VZN č.3/2017
Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Dubník Word PDF NÁVRH VZN č.4/2017
Návrh VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Word PDF NÁVRH VZN č.3/2017
VZN 2/2017 o Dodatku č.4 k VZN č.6/2008 o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni v obci Dubník Word PDF VZN č.2/2017
Návrh VZN 2/2017 o Dodatku č.4 k VZN č.6/2008 o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni v obci Dubník Word PDF NÁVRH VZN č.2/2017
VZN o Dodatku č.2 k VZN 3/2014 o trhovom poriadku Word PDF VZN č.1/2017
Návrh VZN 1/2017 o Dodatku č.2 k VZN 3/2014 o trhovom poriadku Word PDF NÁVRH VZN č.1/2017
VZN o určení výšky dotácie Word PDF VZN č.6/2016
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Word PDF VZN č.5/2016
VZN o miestnych daniach Word PDF VZN č.4/2016
NÁVRH VZN o určení výšky dotácie - 18.11.2016 Word PDF NÁVRH VZN
NÁVRH VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 18.11.2016 Word PDF NÁVRH VZN č.5/2016
NÁVRH VZN o miestnych daniach - 18.11.2016 Word PDF NÁVRH VZN č.4/2016
VZN o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Dubník Word PDF VZN č.3/2016
VZN o odpadoch Word PDF VZN č.2/2016
VZN o zápise detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Word PDF VZN č.1/2016
VZN č.6/2015 o vylepovaní plagátov PDF VZN
č.06/2015
VZN č.5/2015 o dodatku č.3 k VZN č.07/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej
jedálni so sídlom na území obce Dubník
PDF VZN č.5/2015
o dodatku č.3
k VZN
č.07/2012
VZN č.4/2015 o dani za ubytovanie PDF VZN
č.04/2015
VZN č.3/2015 o dodatku č.1 k VZN č.03/2014 o trhovom poriadku PDF VZN č.3/2015
o dodatku č.1
k VZN
č.03/2014
VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF VZN
č.02/2015
VZN č.1/2015 o dodatku č.1 k VZN č.06/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF VZN č.1/2015
o dodatku č.1
k VZN
č.06/2014
Dodatok č.2 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník v znení dodatku č.1 PDF č.07/2014
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Word PDF č.06/2014
VZN o číslovaní stavieb Word PDF č.05/2014
VZN o schválení času prevádzky a predaja v obchodoch a na trhovom mieste Word PDF č.04/2014
VZN o trhovom poriadku Word PDF č.03/2014
VZN o dodatku č.3 k VZN na zabezpečenie stravovania
v školskej kuchyni a školskej jedálni
Word PDF VZN o dodatku č.3
k VZN
č.06/2008
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Word PDF č.01/2014
VZN o zrušení VZN č.16/2008 o verejnom poriadku
v obci Dubník
Word PDF č.09/2012
VZN o zrušení VZN č.4/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dubník Word PDF č.08/2012
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník Word PDF č.07/2012
VZN o niektorých podmienkach držania psov Word PDF č.06/2012
Dodatok č.1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Word PDF Dodatok č.1
k VZN
č.26/2010
VZN o určovaní postupu pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Word PDF č.03/2012
VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Dubník
Word PDF č.02/2012
VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách Word PDF č.04/2011
Dodatok č.2 k VZN na zabezpečenie stravovania
v školskej kuchyni a školskej jedálni
Word PDF Dodatok č.2
k VZN
č.06/2008
VZN o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby
Word PDF č.26/2010
VZN o vyhlásení záväzných častí
spoločného územného plánu obcí
Word PDF č.20/2009
VZN, ktorým sa určuje sadzba nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve obce Dubník PDF č.19/2009
Zoznam evidovaných pamätihodností Word PDF 30.11.2008
VZN o pamätihodnostiach Word PDF č.18/2008
VZN č.16/2008 o verejnom poriadku PDF č.16/2008
VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
pre občanov BD 10 b.j.
Word PDF č.10/2008
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dubník Word PDF č.09/2008
Dodatok č.1 k VZN na zabezpečenie stravovania
v školskej kuchyni a školskej jedálni
Word PDF Dodatok č.1
k VZN
č.06/2008
VZN na zabezpečenie stravovania v školskej kuchyni
a školskej jedálni
Word PDF č.06/2008
VZN o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe
verejnej zelene na území obce Dubník
Word PDF č.05/2007
VZN o školskom obvode základnej školy Word PDF č.07/2004
VZN č.2/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi PDF VZN
č.02/2003
Počet prístupov od 10.2007