Hlavný kontrolór Obce Dubník                     Takácsová Edita

 

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2009-2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2009

 

 


V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)

 

p  r  e  d   k   l  a d  á  m

 

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2009:


Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2009 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2009 – 2011 a návrhu rozpočtu na rok 2009, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

 

A. Východiská  spracovania odborného stanoviska

 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2009 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

·         č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.

·         č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %,

·         č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

 

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obce    Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dubník  a VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

 

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce

 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom  na úradnej tabuli obce, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 č. MF/11852/2007-411 (zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2007).

 

3.  Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh rozpočtu pre roky 2009-2011 už obsahuje údajezámeroch a cieľoch obce, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.


                      B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu

 

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011 a  z vývoja hospodárenia obce v roku 2008 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

 

 

 

C. Tvorba návrhu rozpočtu


Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  v členení podľa §9 ods. 1 citovaného zákona na:

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2009,

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku -  rok 2010,

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2011.

 

Viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

 

Viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a)      bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b)      kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c)      finančné operácie.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2009 – 2011 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

 

 

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a  návrhu rozpočtu obce na rok 2009:   /konverzný kurz 30,1260 /

 

 

 

Rozpočet celkom:   v tis.Sk/Є

Rozpočtové roky

2009

2010

2011

Príjmy celkom

30 344/1 007 244

35 720/1185 686

26 799/889 564

Výdavky celkom

30 344/1 007 244

35 720/1185 686

26 799/889 564

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu

 

vyrovnaný

 

vyrovnaný

 

vyrovnaný

 

 

v členení:

 

Bežný rozpočet: v tis.Sk/Є

Rozpočtové roky

2009

2010

2011

Bežné príjmy celkom

21 371/709 389

21 825/724 457

22 433/744 640

Vlastné príjmy RO-škola

       32/    1 062

       35/    1 162

       38/    1 261

Bežné výdavky celkom

13 350/443 144

13 924/462 193

14 430/478 990

Výdavky zriadenej RO-škola

  6 490/215 429

  6 451/214 134

  6 431/213 471

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu

+1 563/+51 878

 

+1 485/+49 292

 

 

+1 610/+53 440

 
 
Kapitálový rozpočet:v tis.Sk/Є

Rozpočtové roky

2009

2010

2011

Kapitálové príjmy celkom

   505 /  16 763

      617/  20 481

3 065/101 739

Kapitálové výdavky celkom

9 386/ 311 560

13 939/ 462 690

4 650/154 351

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu

-8 881/-294 797

 

-13 322/-442209

 

 

-1 585/-52 612

 

 

Finančné operácie:v tis. Sk/Є

Rozpočtové roky

2009

2010

2011

Príjmové finančné operácie celkom

8 436/280 030

 

13 243/439 586

 

 

1 263/41 924

Výdavkové finančné operácie celkom

1 118/ 37 111

 

1 406/46 669

 

 

1 288/42 752

Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu – schodok rozpočtu

+7 318/+242 919

 

+11837/+392917

 

 

-25/-828

Rozpočet príjmov

 

 

 

 

 

Vývoj príjmovej časti rozpočtu za roky 2006-2011

 

v tis. Sk/Є

Rok

Rozpočet príjmov celkom

Skutočnosť naplnenia príjmov celkom

2006

21 047

20 657

2007

20 340

20 095

2008

23 271

 k 30.09.2008                  16 146  

2009

30 344   / 1 007 244

X

2010

35 720   / 1 185 686

X

2011

26 799   /    889 564

X

 

V tabuľke sú  prehľadným spôsobom spracované základné údaje pre porovnanie vývinu príjmov za obdobie rokov 2006 – 2011.

 

 

 

 

 

2. Kapitálové príjmy

 

Vývoj kapitálových  príjmov za roky 2006-2011

 

v tis.Sk/Є

 

Rok

Rozpočet kapitálových príjmov

Skutočnosť naplnenia kapitálových príjmov

2006

1 369

1 368

2007

180

180

2008

5

k 30.09.2008                           1

2009

   505/  16 763

X

2010

   617/  20 481

X

2011

3 065/101 739

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet Výdavkov

 

 

 

 

 

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu obce za roky 2006-2011

 

v tis. Sk/Є

Rok

Rozpočet výdavkov

Skutočnosť  čerpania výdavkov

2006

21 047

20 527

2007

20 340

19 079

2008

23 271

k 30.09.2008                    16 409

2009

30 344/  1 007 244

X

2010

35 720/  1 185 686

X

2011

26 799/     889 564

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kapitálové výdavky

 

Vývoj kapitálových  výdavkov za roky 2006-2011

 

v tis. Sk/Є

Rok

Rozpočet kapitálových výdavkov

Skutočnosř čerpania výdavkov

2006

1 659

1 656

2007

1 411

1 407

2008

2 573

k 30.09.2008                                998

2009

  9 386/  311 560

X

2010

13 939/  462 690

X

2011

  4 650/  154 351

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Zhrnutie

 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a  návrh rozpočtu obce na rok 2009 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi obce.


Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

 


ZÁVER

 

 

 

Odporúčam –  obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                       ...................................

                                                                                                           Takácsová  Edita

                                                                                                           Hlavný kontrolór                  

 

 

 

v Dubníku   dňa: 15.12.2008