Obecné zastupitežstvo obce  Dubník

Hlavný kontrolór:                       T a k á c s o v á        Edita    

 

Hlavný kontrolór obce:                      D u b n í k

      V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
 zriadení v znení zmien a doplnkov

p r e d k l a d á m

Obecnému zastupitežstvu obce D u b n í k

NÁVRH  PLÁNU  KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2009

 

1.      Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Dubník za rok 2008

2.      Kontrola nakladania s prideleným príspevkom z rozpočtu obce: FO, PO, rok 2008 

3.      Kontrola VZN a uznesení obecného zastupitežstva obce Dubník za obdobie od: 01.01.2008 do 31.12.2008                    Miesto kontroly: Obecný úrad Dubník

4.      Kontrola inventarizácie účtovníctva v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z. /2008/

Miesto kontroly: Obecný úrad Dubník , Základná škola Dubník č. 72

5.      Kontrola  plnenia  príjmovej časti rozpočtu obce za rok 2008,  kontrola  

      pohžadávok po lehote splatnosti  na miestnych daniach a miestnom poplatku za

      komunálne odpady a drobné stavebné odpady /zákon č. 582/2004 Z.z. /, ich evidencia     

      a následná inventarizácia. U daňových pohžadávkach za oneskorené platby vyčíslenie 

      sankčného úroku  /zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov/

       Miesto kontroly: Obecný úrad Dubník

6.      Kontrola bežných výdavkov v zmysle §7 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových
pravidlách  od: 01.01.2009   do 31.03.2009

Miesto kontroly:   Obecný úrad Dubník  

7.      Kontrola hospodárenia  jedálne  a kontrola spôsobu vedenia účtovníctva – nadväznos na

      účtovníctvo obce za obdobie 01.01.2009 do 31.03.2009

8.      Kontrola pokladničnej hotovosti  - námatkové kontroly

 

       Zverejnené v obci dňa: 26.01.2009

       Schválené Obecným zastupitežstvom obce Dubník dňa: 14.04.2009

       Spracovala:    kontrolórka obce Dubník -  Takácsová Edita   ..................................