VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE  OBCE  D U B N Í K

číslo    7 / 2004

 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce  DUBNÍK na základe ust. § 6  Zák.č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení, na základe ustanovenia § 8 ods. 1 zák.č. 596/03 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v y d á v a pre Obec  D U B N Í K toto

 

všeobecne záväzné nariadenie :

 

o školskom obvode základnej školy.

 

1)      Obec Dubník určuje pre Základnú školu s Materskou školou v Dubníku, ktorej

je zriaďovateľom obec DUBNÍK

 

ŠKOLSKÝ OBVOD DUBNÍK

           

            Školský obvod Základnej školy s Materskou školou v Dubníku tvorí územie obce

            Dubník, Rúbaň, Strekov.

 

2)      Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,

Odkazuje sa na zákon č. 596/03 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

3)      Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Dubník sa uznieslo Obecné

zastupiteľstvo  Obce Dubník dňa 17. marca 2004 .

 

      4)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  ............2004

 

 

       V Dubníku dňa  17.3.2004

 

 

 

 

                                                                Georgína  I c s i n o v á

                                                                      starostka obce