Obecné zastupiteľstvo v Dubníku na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a  pre územie obce Dubník

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E

 

o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene na území obce DUBNÍK

č. 5/2007

 

 

§ 1

Pôsobnosť nariadenia a vymedzenie pojmov

 

  1. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti jednotlivých fyzických osôb a právnických osôb na území obce Dubník a to v nasledovných oblastiach:

·         Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách v obci

·         Udržiavanie stavu verejnej (obecnej) zelene – najmä údržby, ochrany, ošetrovania zelene a výrubu drevín.

 

2) Za verejné priestranstvo sa určuje pre účely tohto nariadenia všetok priestor v obci, okrem pozemkov, stavieb a priestorov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim charakterom určené na verejné účely (napr. námestie obce, parky, športové ihriská, cesty, chodníky, cesty a pod.)

 

3) Verejnou zeleňou sa rozumejú pre účely tohto nariadenia dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom. Sú to predovšetkým stromy, kry, kvety, zelené plochy, nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a pod.

 

§ 2

Ochrana drevín

 

     Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a na predchádzanie ich neodôvodneného výrubu.

     Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne alebo trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

     Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich trvalého stavu alebo odstránenie následkov ich poškodenia.

     Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä: kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním drevín a zalievaním pôdy, vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny, tvarovaním drevín, odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a jeho okolie, vykonávaním nevyhnutných chemických, mechanických a biologických opatrení proti škodcom.

 

§ 3

Povinnosti fyzických a právnických osôb

 

1) V záujme zdravia, bezpečnosti obyvateľov obce a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia na území obce Dubník sa  z a k a z u j e :

 

·        Znečisťovať verejné priestranstvá fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a iným obdobným spôsobom.

·        Vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývali výkladné skrine alebo podlahové plochy v prevádzkach.

·        Umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel.

·        Poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň.

·        Vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad.

·        Znehodnocovať fasády objektov v dôsledku zastriekania obrazcov a znakov sprayovými farbami.

·        Vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladať na miesta z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo prietočnosť toku.

·        Vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do vodných tokov, taktiež konanie v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k nežiadúcemu znečisteniu vodného toku vrátane umývania motorových vozidiel a vykonávania opráv a údržby motorových vozidiel na brehoch, alebo v tokoch.

·        Vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej správy.

 

2) Vlastníci, správcovia, užívatelia reštauračných zariadení, obchodných zariadení sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia a v prípade preukázateľného znečistenia v súvislosti s prevádzkovaním predmetného zariadenia i do vzdialenosti väčšej.

 

3) Vlastníci, správcovia, užívatelia nehnuteľností sú povinní v prípade výskytu hlodavcov (potkanov, myší, hrabošov), odstraňovať príčiny ich výskytu, zamedziť ich    šíreniu, na vlastné náklady zabezpečiť deratizáciu. O celoplošnej obecnej deratizácii a dezinsekcii je oprávnené rozhodnúť obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením ( § 13x zák.č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov).

 

4) Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá.

 

5) Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov. Fasády objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb.

 

6) Za čistenie, údržbu a tvorbu verejnej zelene zodpovedá vlastník, resp. správca.

 

7) Dvory, záhrady a pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb musia byť vlastníkmi upravované, trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, prašné a nevzhľadné.

 

 

§ 4

Správa a údržba verejnej zelene

 

1)      Obec a správca verejnej zelene sú povinní sa o zeleň starať, najmä ju ošetrovať, udržiavať a zabezpečovať výrub drevín ( stromov a krov), náhradnú výsadbu za povolený výrub a tiež obnovu zelene.

2)      Zakazuje sa poškodzovanie, akýkoľvek svojvoľný výrub stromov a krov a ničenie ostatnej verejnej zelene.

 

 

§ 5

Spoločné ustanovenia

 

1)      Pokiaľ dôjde k škode na verejnej zeleni je povinná ju nahradiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá ju spôsobila.

2)      Fyzické a právnické osoby, zodpovedné za porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia nesú právnu zodpovednosť za vzniknuté následky a sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu na svoje náklady odstrániť.

 

 

§ 6

Povinnosti občanov

 

     Povinnosťou každého občana je ustanovenia tohto nariadenia bezozvyšku dodržať. V prípade, že sa niekto previní proti zásadám tohto nariadenia v obci sú občania, poslanci, orgány samosprávy povinný upozorniť ho na jeho nesprávne počínanie. Pravidelné porušovanie tohto nariadenia sa bude sankcionovať pokutou vo výške do 200.000.- Sk. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú orgány samosprávy obce ( starosta, poslanci, pracovníci obecného úradu, kontrolórka obce).

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce    Dubník uznesením č. 13/071212 zo dňa 12.12.2007.

 

2.      Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku.

 

V Dubníku dňa 12.12.2007                                    Mgr. Róbert  O r a v e c z

                                                                                          starosta obce