OBEC DUBNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubník

na  zabezpečenie stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni

číslo   6/2008

 

            Obec Dubník v zmysle svojho sociálneho programu a v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 18, ods. 5  zákona č. 195/1998 Z.z.  o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov zriadilo a prevádzkuje školskú kuchyňu a školskú jedáleň kde sa uskutočňuje i stravovanie dôchodcov.

 

Čl I.

Školská kuchyňa a školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí MŠ, stravovanie žiakov ZŠ, stravovanie zamestnancov školy, zamestnancov obce, iných stravníkov a dôchodcov obce.

            Školská kuchyňa a školská jedáleň v súlade so sociálnym programom Obce Dubník  poskytuje stravovanie dôchodcom obce, ktorí si uplatnia právo na zabezpečenie základných životných podmienok. Stravovanie obec poskytuje v rozsahu jedného teplého jedla denne.  Z kuchyne s jedálnou sa realizuje rozvoz stravy do domácností občanov v obedároch.

 

 

Čl 2.

Podmienky poskytovania stravovania

Stravovanie je možné poskytnúť občanovi, ktorého stravovanie nemožno zabezpečiť inak, ktorý má trvalý pobyt na území obce a spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:

a/ je poberateľom starobného dôchodku

b/ je odkázaný pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na spoločné stravovanie

 

 

 

Čl . 3

Výška úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne vopred v hotovosti do pokladne Školskej kuchyne a školskej jedálne.  Výška stravného je určená podľa jednotlivých kategórií stravníkov nasledovne:

 

MŠ denné                           /stravníci od 2 – 6 rokov/

D

Obed

OI

SPOLU      Sk

Úhrada Sk

Úhrada €

 

7

17

6

30

30

1,00

 

 

Základná škola                       /stravníci od 6 –11  rokov/

Obed

 

 

 

Úhrada Sk

Úhrada €

 

25

 

 

 

25

0,83

 

Základná škola                         /stravníci od 11 – 15 rokov/

Obed

 

 

 

Úhrada Sk

Úhrada €

 

27

 

 

 

27

0,90

 

Stredná škola                  /stravníci od 15 – 18/19 rokov/

Obed

 

 

 

Úhrada Sk

Úhrada €

 

30

 

 

 

30

1,00

 

Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných.  Celková úhrada stravného pre iných stravníkov - dôchodcov je vo výške 50,-- Sk.

 

 

 

 

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Dubníku č.  23/2008 zo dňa 2. 9. 2008 a účinnosť nadobúda 17. septembra 2008.

 

 

 

                                                                                Mgr. Róbert Oravecz , v.r.

                                                                                Starosta obce   D u b n í k