Obec Dubník v súlade so Zákonom  č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18, ods. 5  zákona č. 195/1998 Z. z.  o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa uznieslo na tomto

 

DODATKU č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2008

o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni Dubník,

ktorým sa mení ustanovenie

 

Čl . 3

Výška úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne vopred v hotovosti do pokladne Školskej kuchyne a školskej jedálne.  Výška stravného je určená podľa jednotlivých kategórií stravníkov nasledovne:

 

MŠ denné                           /stravníci od 2 – 6 rokov/

D

Obed

OI

Spolu

 

0,27

0,59

0,20

1,06

 

 

Základná škola                       /stravníci od 6 –11  rokov/

Obed

 

0,90

 

Základná škola                         /stravníci od 11 – 15 rokov/

Obed

 

0,96

 

Stredná škola                  /stravníci od 15 – 18/19 rokov/

Obed

 

1,06

 

            Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných. Celková úhrada stravného pre iných stravníkov je vo výške 2,86 €, pre zamestnancov OcÚ, ZŠ, MŠ Dubník a dôchodcov je vo výške 2,06 €.

 

Návrh zmeny VZN zverejnený na úradnej tabuli  pred jeho prejednaním a schválením:

Vyvesený dňa:           16.03.2011

Zvesený dňa:              04.04.2011

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva 4/2011.

 

Po jeho schválení zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Vyvesené dňa:            06.04.2011     

Zvesené dňa:              26.04.2011

 

Účinnosť od: 01.05.2011

 

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                    starosta obce