Obec Dubník v súlade so Zákonom  č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 18, ods. 5  zákona č. 195/1998 Z. z.  o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa uznieslo na tomto

 

DODATKU č. 2

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2008, v znení Dodatku č. 1,

o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni Dubník,

ktorým sa mení ustanovenie

 

Čl . 3

Výška úhrady

Stravné sa uhrádza mesačne vopred v hotovosti do pokladne Školskej kuchyne a školskej jedálne.  Výška stravného je určená podľa jednotlivých kategórií stravníkov nasledovne:

 

MŠ denné

(stravníci od 2 – 6 rokov)

D

Obed

OI

Spolu

 

0,26

0,64

0,22

1,12

 

Základná škola

(stravníci od 6 –11 rokov)

Obed

 

0,95

 

Základná škola

(stravníci od 11 – 15 rokov)

Obed

 

1,01

 

 

 

Stredná škola

(stravníci od 15 – 18/19 rokov)

Obed

 

1,12

 

            Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných. Celková úhrada stravného pre iných stravníkov je vo výške 2,92 €, pre zamestnancov OcÚ, ZŠ, MŠ Dubník a dôchodcov je vo výške 2,12 €.

 

Návrh zmeny VZN zverejnený na úradnej tabuli  pred jeho prejednaním a schválením:

Vyvesený dňa: 26.08.2011

Zvesený dňa:              16.09.2011

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva 9/2011.

 

Po jeho schválení zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Vyvesené dňa:            20.09.2011     

Zvesené dňa:              05.10.2011

 

Účinnosť od: 05.10.2011

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                    starosta obce