OBEC DUBNÍK  v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a predpisov sa uznieslo na tomto

 

 

Všeobecne záväznom nariadení o DODATKU č. 3

k  všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2008

o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni Dubník,

ktorým sa mení - dopĺňa ustanovenie

 

 

 

 

Čl.  1

            Školská kuchyňa a školská jedáleň zabezpečuje v obci a mimo obce stravovanie detí MŠ, stravovanie žiakov ZŠ, stravovanie zamestnancov školy, zamestnancov obce, iných stravníkov a dôchodcov obce.

 

Čl. 3

Výška úhrady

            Cena za stravnú jednotku – hlavné jedlo  na zabezpečenie stravovania detí MŠ mimo obce je 2,82 €.

           

 

 

 

 

1)      Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 6/2008 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce pred jeho schválením na pripomienkovanie od 12.5.2014 do 28.5.2014

2)      Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2008 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Dubníku uznesením č. 35/2014 - A)7. Po jeho schválení bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce od 29.5.2014 do 16.6.2014.

3)      Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2008 nadobúda účinnosť 16.6.2014.

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                          starosta obce