Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubník číslo  9/2008

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dubník

 

 

 

Obec Dubník  v zmysle § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú zásady poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dubník.

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Dubník, alebo u ktorých miesto realizácie projektu je územie obce Dubník.

 

1.2 Za dotáciu v zmysle tohto VZN sa nepovažujú výdavky /bežné transfery/ na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou.

 

 

Čl. 2

Zdroje dotácií

 

2.1 Finančné prostriedky – vlastné príjmy obce určené na poskytovanie dotácií sa vytvárajú v procese rozpočtového hospodárenia obce.

 

2.2 V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok obecné zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií, pričom prostriedky sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.

 

2.3 Poskytnutím dotácií nemožno zvýšiť celkový dlh obce.

 

 

Čl. 3

Účelové určenie dotácií

 

3.1 Dotácie môže obec poskytovať len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Na účely tohto nariadenia sa:

a)     za všeobecne prospešné služby považujú služby, ktoré sa poskytujú za vopred určených podmienok a sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti. Všeobecne prospešnými službami len: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitná starostlivosť, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, tvorba a ochrana životného prostredia a poskytovanie sociálnych služieb,

b)    pod verejnoprospešným účelom a všeobecne prospešným účelom rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy.

 

3.2 Dotácia sa môže poskytnúť iba na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel.

 

3.3 Pri poskytovaní dotácií sa budú uprednostňovať aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť - majú morálny prínos - uchovávajú kultúrne dedičstvo obce - propagujú obec - podporujú ekonomický a sociálny rozvoj obce a jej obyvateľov.

 

 

 

 

Čl. 4

Podmienky poskytnutia dotácií

 

4.1 Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Ďalej

z  rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len žiadatelia), ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Dubník, alebo cieľom realizácie projektu je katastrálne územie obce Dubník.

 

4.2 O poskytnutie dotácie možno žiadať len písomnou formou, a to na predpísanom formulári, ktorého povinný vzor je prílohou tohto VZN  (príloha 1).

 

4.3 Žiadateľ doručí poštou alebo osobne kompletnú žiadosť na príslušný kalendárny rok  na podateľňu obecného úradu v Dubníku do  30. 10., alebo do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva v novembri, aby poskytnutie dotácie mohlo zapracovať do schváleného rozpočtu obce.

 

4.4 Žiadateľ musí vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej obcou.

 

4.5 Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý:

a)    nevyúčtoval predchádzajúcu dotáciu,

b)    nemá vyrovnané záväzky voči obci alebo ňou zriadeným organizáciám,

c)    podal žiadosť, ale jeho žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené týmto VZN,

d)    je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou.

 

4.6 Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 

4.7 Finančné prostriedky sa nebudú poskytovať na občerstvenie a stravné náklady, odmeny a honoráre pre organizátorov akcií a úloh, finančné dary, nákup alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov a na náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi. 

 

4.8 Na akcie organizované a realizované s finančnou účasťou obce nemožno poskytnúť dotáciu.

 

 

Čl. 5

Schvaľovanie dotácií

 

5.1. Finančná komisia:

a)    skontroluje a posúdi žiadosti na pridelenie dotácií z pohľadu splnenia podmienok stanovených VZN,

b)    pripraví odporúčanie na poskytnutie a pridelenie výšky dotácií v rámci schváleného rozpočtu obce  alebo odôvodnenie pri nepriznaní dotácie z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených VZN a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

c)    predloží odporúčanie alebo odôvodnenie obecnému zastupiteľstvu.

 

5.2 Pridelenie dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

5.3 Po schválení dotácie obecným zastupiteľstvom spracuje obecný úrad zmluvu o poskytnutí dotácie medzi žiadateľom a obcou, ktorú podpíšu štatutárni zástupcovia obidvoch strán.

 

5.4 Povinný vzor zmluvy o poskytnutí dotácie je prílohou tohto VZN (príloha 2).

 

5.5 Na základe podpísanej zmluvy zabezpečí obecný úrad prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa.

 

 

Čl. 6

Použitie a vyúčtovanie dotácie

 

6.1 Žiadateľ je povinný použiť  dotáciu len na účel, na ktorý mu bola poskytnutá a nakladať s dotáciou hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve.

 

6.2 Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

 

6.3 Žiadateľ, ktorý obdrží dotáciu v súlade s týmto VZN je povinný:

a)    vykonať jej vyúčtovanie najneskôr do 30. novembra  príslušného roka alebo v termíne, ktorý bol stanovený v zmluve o poskytnutí dotácie,

b)    predložiť kópie účtovných dokladov o čerpaní pridelených finančných prostriedkov a rekapituláciu vyčerpaných finančných prostriedkov, pričom účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve,

c)    nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce, z ktorého bola dotácia poskytnutá a zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov,

d)    vrátiť poskytnutú dotáciu ak nebolo predložené zúčtovanie alebo ak bola dotácia použitá na iný účel ako bolo v zmluve určené najneskôr do 30 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie, resp. do 30 dní od zistenia neoprávneného použitia dotácie.

 

6.4 Zúčtovanie nevyčerpanej dotácie v nižšej hodnote ako 100,- Sk (vrátane) sa nepožaduje.

 

6.5 Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií vykonáva kontrolórka obce a pracovníčka finančnej učtárne obecného úradu.

 

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 

7.1 Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva,    

       kontrolórka  obce, poverení zamestnanci obecného úradu a poverení členovia    

       komisií obecného zastupiteľstva.

 

7.2 VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce od 15.8.2008 do 2. 9. 2008

 

7.3 VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.    23/2008   zo dňa 2. 9. 2008

 

7.4 VZN nadobúda platnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce t.j. dňom  17. 9. 2008

 

 

 

 

   Mgr. Róbert  O r a v e c z, v.r.

    starosta obce Dubník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 príloha č. l

 

 

 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU OBCE DUBNÍK na rok  .............

 

         Označenie oblasti, ktorou bude dotácia podporovať verejnoprospešné služby, všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

..............................................................................................................................

 

 

1.      Žiadateľ

(názov organizácie IČO,

 FO meno, priezvisko)

 

2.      Štatutárny zástupca

 (meno, priezvisko)

 

3.      Adresa žiadateľa

 

 

4.      Telefon, fax, mail

 

 

5.      Názov projektu

 

 

6.      Účel použitia dotácie:

 

 

7.      Celkový rozpočet akcie:

 

 

8.      Požadovaná výška dotácie:

 

 

9.      Miesto a dátum realizácie :

 

 

10.  Bankové spojenie :

 

 

 

POPIS PROJEKTU

Ciele projektu  (aké ciele chcete dosiahnuť)

 

 

 

 

 

 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis realizácie projektu  (jednotlivé etapy projektu)

 

 

 

 

 

 

 

Prínosy projektu do budúcnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov v projekte):

Výdavky     (na akú položku a koľko budete potrebovať na projekt)

Suma v Sk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU VÝDAVKY:

 

 

 

 

 

            Prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti nemám žiadne záväzky po lehote splatnosti voči obci Dubník a obcou zriadeným organizáciám.

 

 

 

Dátum:    .........................................

 

 

 

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                              podpis

 

 

 

 

 

 

 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

poskytnutej z rozpočtu obce Dubník v roku .............

 

 

 

Príjemca dotácie

Názov organizácie, IČO

Meno, priezvisko aj číslo OP

 

Výška poskytnutej dotácie obcou Dubník:

 

 

Predmet dotácie :

 

 

Realizácia projektu – popis:

 

 

 

 

 

 

 

Finančné vyhodnotie projektu:

 

Výdavky – druh (podľa položiek)

Suma:

·         

 

·         

 

·         

 

·         

 

·         

 

·         

 

SPOLU výdavky:

 

 

 

 

 

                                                                                  ..................................................................

                                                                                  podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k zúčtovaniu:

 

1.      Kópie dokladov (pokladničné doklady, výpisy z účtov, faktúry)

2.      Dokumentácia o realizácií predmetu dotácie (fotografie, propag. materiály,

programy, pozvánky)