Obecné zastupiteľstvo v obci Dubník  na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 odst.1 a ods.3, písm. a/ a podľa §6 odst.1 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.137/2000 Z. z. ,zákona NR SR č. 607/2006 Z. z. o Štátnom Fonde rozvoja bývania, Výnosu MV a RR SR č. V-1/2007   v znení neskorších zmien a dodatkov vydáva toto

 

 

                           Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2008

                 O nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 10 b. j.

 

 

                                                                § 1

                                                     Úvodné ustanovenie

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len „NB“) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré budú financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce.

 

2. Nájomné byty  sú byty vo vlastníctve obce Dubník s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

 

§ 2

Štandardný režim nakladania s nájomnými bytmi

 

Štandardné nájomné byty sú určené pre občanov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 

1. Obec prenajme  nájomcovi byt, ktorým môže byť fyzická osoba, ktorej mesačný 

    príjem a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú

    spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima

    platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného

    pre nájomcu  a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný

    príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto

    príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

 

2. Mladej rodine -  pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden   

    z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa

    podmienky príjmu podľa bodu   1.

 

3. Nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši

    dobu 3 rokov s výnimkou, ak žiadateľom je občan so zdravotným postihnutím,

    u ktorého doba nájmu neprevýši 10 rokov. V nájomnej zmluve bude upravené

    právo žiadateľa na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok

    uvedených v nájomnej zmluve

4 Ak nepožiadala o uzavretie nájomnej zmluvy fyzická osoba, ktorá spĺňa   

   podmienku podľa bodu 1, uzatvorí prenajímateľ nájomnú zmluvu s nájomcom,

   ktorý nespĺňa uvedenú podmienku, a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok.

 

5.  Žiadateľ je občan Slovenskej republiky  s trvalým pobytom  v   obci Dubník

    alebo bez trvalého pobytu a po podpísaní nájomnej zmluvy  sa chce 

     stať občanom  tejto obce.

 

6.  Žiadateľ bol minimálne 1 rok pred podaním žiadosti samostatne zárobkovo

     činnou osobou, alebo mal trvalý pracovný pomer.

 

7.  Žiadateľ nie je väčšinovým vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného

     bytu, bytového alebo rodinného domu.

 

8.  Ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu alebo bytového domu

     a zaviaže sa, že ku dňu pridelenia nájomného bytu ukončí nájom a byt alebo 

     bytový dom odovzdá vlastníkovi, je táto skutočnosť považovaná za splnenie

     podmienky   vedenej v §2 odst.7 tohto VZN.

 

§ 3

Zvláštny režim nakladania s nájomnými bytmi

 

 

1.  Bezbariérové  nájomné byty  sú určené:

 

     a)  pre žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, uvedeným v doklade o diagnóze

     b)  pre žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, uvedeným v doklade o diagnóze

          jeho  manžela(ky) a prípadne jeho detí

     Zoznam relevantných diagnóz je prílohou č.1 tohto VZN.

 

2.  Žiadatelia vymedzení v odst.1 musia spĺňať tieto podmienky:

     a)  mesačný príjem do rodiny žiadateľa, vypočítaný ako súčet príjmov osôb, ktorých    

          príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje   

          štvornásobok

          životného minima, vypočítaného z príjmu za posledný kalendárny rok.

     b)  žiadatelia sú občanmi Slovenskej republiky, s trvalým alebo bez trvalého pobytu

          v obci  Dubník.

     c)  nie sú väčšinovými vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu   

          alebo  bytového domu

      d) ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu alebo bytového domu

          a zaviaže sa,   že ku dňu pridelenia bezbariérového nájomného bytu  ukončí

          nájom a byt alebo bytový  dom odovzdá vlastníkovi, je táto skutočnosť   

          považovaná za splnenie podmienky v §3  odst.2, písm. c) tohto VZN.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Posudzovanie žiadostí

 

 

1)  Podané žiadosti prerokuje obecné zastupiteľstvo.

2)  Každý žiadateľ obdrží dotazník, ktorý musí obsahovať :

      a)  meno a  priezvisko  ( prípadne rodné priezvisko) žiadateľa

      b)  dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav

      c)  čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmý

           vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému   

           domu

 

Prílohou dotazníka zaslaného späť je:

     d)  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej    

          zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok 

          pred   podaním žiadosti, v prípade dôchodcov   sa   preukáže   výška    dôchodku            

         dokladom zo Sociálnej poisťovne

    e)  doklad o zdroji finančných prostriedkov podľa §2, odst. 1, alebo §3, odst.2, písm.    

         a)  tohto VZN

           

Žiadateľ o bezbariérový byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného   postihnutia.

 

3.   Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1. a žiadatelia sú v ňom

      zoradení vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.

 

4.  Obecné zastupiteľstvo prerokuje a schváli žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá

     v §2  a §3 tohto VZN.

 

5.  Žiadateľ, ktorý nezašle späť vyplnený dotazník s prílohami podľa odst.2, 

     uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu

     nájomnej  zmluvy,   alebo ju  nepodpíše, sa tiež považuje za uspokojeného.

     Takto uspokojení žiadatelia sa vyradia  z poradovníka.

 

6.   Ak je voľný bezbariérový nájomný byt a obcou nie je evidovaná

      v poradovníku žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, obecné

      zastupiteľstvo schváli      jeho prenájom žiadateľovi bez zdravotného

      postihnutia. Nájomná zmluva  na tento byt bude uzatvorená    podľa výnosu 

      č. V-1/2007 na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok. Po zaradení

      žiadosti     občana s ťažkým zdravotným postihnutím   do poradovníka  

       bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok  na predĺženie

       nájomnej zmluvy.

 

 

§ 5

Nájomný vzťah

 

 

1.  Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši dobu 3 rokov s  

     možnosťou  predĺženia tejto zmluvy  vždy na dobu maximálne  3 roky. V prípade

     telesne zdravotne postihnutých osôb, zmluvu upraviť podľa § 2 ods. 3.

2.  Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe 

     uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol nájom schválený.

3.  Nájomca uhradí obci zábezpeku vo výške, ročného nájmu. Lehota na zloženie

     finančnej  zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 dní pred podpísaním nájomnej   

     zmluvy. Výšku  nájmu bytu stanoví  prenajímateľ   v zmysle platných právnych

     predpisov. Zábezpeka bude zúčtovaná po ukončení nájmu.

4.  Nájomné za byt sa  platí mesiac vopred a to vždy do 25. dňa predchádzajúceho 

     mesiaca.

5.  V nájomných bytoch  posudzovaných podľa tohto VZN nemožno bez povolenia

     prenajímateľa :

     a)  prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s

          nimi v spoločnej domácnosti.

     b)  realizovať prechod nájmu v zmysle §706 Občianskeho zákonníka realizovať

          výmeny  bytov a prevod vlastníckych práv

6.  Nájomca  nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej

     náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.

7.  K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi    

     v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

8.  Obec sa zaväzuje, že nebude od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej

     zmluvy požadovať finančné plnenia , ktoré priamo nesúvisia s užívaním  bytu.

 

§ 6

Zánik nájmu

 

 

1.  Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle § 5, odst.1 tohto VZN  

     predĺžená.

2.  Písomnou dohodou medzi správcom a nájomcom.

3.  Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí posledným dňom

     mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená správcovi.

4.  So súhlasom obecného zastupiteľstva a starostu obce písomnou výpoveďou

     nájmu prenajímateľom, ak nájomca:

     a)  nespĺňa podmienky v §2, ods.1 až 8 tohto VZN, resp. v §3, ods.2, písm. a) až d)   

     tohto uznesenia

     b)  hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí  

          včas nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší

          ako 2 mesiace

     c)  alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý

          byt  a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome

     d) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo  

         ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie

         ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome

     e) neužíva byt bez vážnych dôvodov

     f) bez súhlasu vlastníka, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené

         na evidenčnom liste k tomuto bytu.

 

5.  Nájom bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v

     ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. Za dátum doručenia zásielky po

     výpovedi sa považuje aj posledný deň možnosti vyzdvihnutia uvedenej

     zásielky určenej príslušným doručovacím úradom

§ 7

Záverečné ustanovenie

 

 

1.  Podľa výnosu MV a RR č. V- 1/2007 § 5 ods. 2 písm. b) a c), obec môže 10% NB

     prenajať za účelom nájmu aj tomu žiadateľovi, ktorý nespĺňa    podmienky v §2 resp.

     §3, ak tento žiadateľ zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce,

     najmä  školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej osobe užívajúcej

     nájomný  byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, najmenej však

    1 byt, alebo

          Obec prenajme byt fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových

     pracovných miest v území a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej  

     investície, pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 40 %

     bytov.

 

2.  Obec Dubník  zverejní zoznam nájomcov schválených obecným  

     zastupiteľstvom na informačnej tabuli obce pred budovou Obecného úradu .

 

3.  Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy.

 

4.  Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dubníku

    na jeho zasadnutí dňa  25.11.2008 v pomere za: 9  ,  proti:  0, zdržal sa: 0 .

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené po schválení obecným zastupiteľstvom dňa:    26.11.2008

Zvesené   dňa: 10.12.2008

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Róbert Oravecz, v. r.

                                                                                                       starosta obce