Obecné zastupiteľstvo v Dubníku na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubník č. 18/2008

 o pamätihodnostiach.

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

 

Čl.1

Úvodné ustanovenie

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vytvára evidenciu pamätihodností obce Dubník a stanovuje spôsob ich využívania, ochrany a prezentácie.

 

 

Čl. 2

Pôsobnosť obce Dubník pri vedení evidencie pamätihodností obce

 

 

Obec Dubník (ďalej len „,obec“) v súlade s §14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu týmto utvára a vedie evidenciu pamätihodností obce. 

 

 

Čl.3

Rozsah evidencie pamätihodností obce

 

 

(1)     Do evidencie pamätihodností obce sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu.

 

(2)     Členenie pamätihodností podľa typovej skladby:

 

a)      objekty – ľudové domy, želiarske domy, vily, kaplnky, kostoly, mosty, industriálne objekty, administratívne objekty,

b)      kríže, sochy, cintoríny, hroby,

c)      fontány, výtvarné diela, pamätníky,

d)     pamätné tabule,

e)      parky, stromy, športové areály,

f)       architektonické a urbanistické riešenia,

g)      kombinované diela prírody a človeka, iné prírodné útvary viažuce sa na historickú /pamätnú/ udalosť a osobnosť.

 

(3)      Predmetom evidencie sú aj pamiatky, ktoré budú navrhnuté na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj pamiatky, pri ktorých sa neuvažuje so spracovaním návrhu za národnú kultúrnu pamiatku.

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

POSTUP PRI ZÁPISE

DO EVIDENCIE PAMATIHODNOSTÍ OBCE DUBNÍK

 

 

Čl. 4

Predkladanie návrhov

 

(1)     Návrhy doplnkov a zmien evidencie pamätihodností v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia zákona, pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií obec Dubník.

 

(2)     Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj starosta obce, obecné zastupiteľstvo, miestne spoločenské organizácie, orgány štátnej správy a odborné inštitúcie. Iné osoby môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností mesta na základe písomného návrhu.

 

(3)     Spracovateľ  ( Komisia pre rozvoj obce ) posúdi návrh.

(4)     Spracovaný Zoznam evidencie pamätihodností  poskytne obec na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a ak ide o nehnuteľné veci aj stavebnému úradu.

 

 

Čl. 5

Prerokovanie a schválenie

 

(1)     Spracovateľ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na prerokovanie a posúdenie obecnému zastupiteľstvu obce Dubník .

 

(2)     Spracovateľ zabezpečí, aby návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností bol následne prerokovaný a spracovaný ako zmena prílohy tohto VZN.

 

(3)     Doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané podľa potreby v   príslušnom kalendárnom roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností

 

(1)     Ak nastanú nové skutočnosti, môže sa na návrh komisie (Komisia pre rozvoj obce) obecného zastupiteľstva zrušiť zápis pamätihodnosti v evidencii pamätihodností obce Dubník.

 

(2)     Návrh na zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností vypracúva komisia (Komisia pre rozvoj obce) na základe podnetu starostu obce, obecného zastupiteľstva, miestnych spoločenských organizácií, orgánov štátnej správy a odborných inštitúcií. Iné osoby môžu iniciovať návrh zrušenia zápisu pamätihodností v evidencii pamätihodností prostredníctvom obecného úradu v Dubníku.

 

(3)     Príslušný spracovateľ (Komisia pre rozvoj obce) návrh po schválení predloží na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu a ak ide o nehnuteľné veci aj stavebnému úradu.

 

 

 

TRETIA ČASŤ

 

ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PAMATIHODNOSTÍ

 

 

Čl. 7

Požiadavky kladené na obec

 

(1)     Obec utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie pamätihodností.

 

(2)     Obec sleduje stav a využitie pamätihodností hmotného charakteru a vykonáva štátny stavebný dohľad nad zabezpečením ochrany pamätihodností v súlade so stavebným zákonom a zákonom o životnom prostredí v znení neskorších predpisov .

 

(3)     Obec usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove        a využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.

 

(4)     Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje obec ako súčasť svojho kultúrno-historického dedičstva prostredníctvom informačno - propagačných materiálov obce, internetovej stránky obce, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.

 

(5)     Obec spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami.

 

(6)     Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii nehnuteľných pamätihodností obec oznámi vlastníkovi pamätihodnosti, krajskému pamiatkovému úradu a stavebnému úradu. 

 

 

 

 

Čl. 8

Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti

 

(1)     Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade a jej pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

 

(2)     Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať obec o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti.

 

(3)     Vlastník pamätihodnosti má právo na prezentáciu nehnuteľnosti v rámci evidencie pamätihodností.

 

(4)     Vlastník má právo uchádzať sa o pridelenie finančných prostriedkov z fondov rezortných ministerstiev SR a iných aj zahraničných organizácií.

 

 

 

Čl. 9

Všeobecné podmienky

 

(1)        Pri stavebno - technických zmenách je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny, alebo nutnosti upresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, mesto môže požiadať o odborné stanovisko krajský pamiatkový úrad prípadne inú príslušnú odbornú organizáciu.

 

(2)        Na pamätihodnosť je možné umiestniť reklamné, informačné zariadenie, oznam, alebo akékoľvek technické zariadenie len na základe kladného stanoviska komisie (Komisia pre rozvoj obce).

 

(3)        Evidencia pamätihodností je podklad pre premietnutie kultúrno - historických hodnôt do územno - plánovacej dokumentácie.

 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ

EVIDENCIA PAMATIHODNOSTÍ

 

 

Čl. 10

Zoznam evidovaných pamätihodností

 

Prílohu tohto VZN tvorí zoznam evidovaných pamätihodností na území obce Dubník.

 

 

 

 

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

Čl. 11

Účinnosť

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa

16.12.2008.

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Dubník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.             

 

 

                                                    

 

                                                                                                Mgr. Róbert Oravecz, v. r.

                                                                                                starosta obce Dubnik

 

 

V Dubníku, dňa 30.11.2008

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie :

Bolo vyvesené dňa: 16.12.2008

Bolo zvesené dňa:    31.12.2008

Je účinné dňom:       01.01.2009

 

 

 

Prílohy:

Zoznam evidovaných pamätihodností

 

 

 

 

 


PRÍLOHA č. 1

 

 

 

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE DUBNÍK

 

 

OBEC : DUBNÍK

OKRES:   NOVÉ ZÁMKY

Číslo

typ

pamätihodnosť

Katast.územie

Adresné údaje

Aj adresa popisom

Orient.

číslo

Súpisné

číslo

Parcel.

číslo

Význam, stručná

Charakteristika

pamätihodnosti

Evidenčné

Číslo

Rozhodnutie

Obce o zápise

 

 

 

                              

 

PRÍLOHA   č. 2

 

 

 

Zoznam Hmotných hnuteľných pamätihodností obce DUBNÍK

 

OBEC : DUBNÍK

OKRES:   NOVÉ ZÁMKY

Č.

Pamätihodnosť

Miesto uloženia

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti

Rozhodnutie obce o zápise