Obecné zastupiteľstvo v Dubníku podľa § 4 ods. 3) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubník

 

č. 20/2009

 

 

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ

Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter,  Svodín, Šarkan

 

 

 

            Obecné zastupiteľstvo v Dubníku, sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

 

 

Čl. 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1/  Spoločný Územný plán  – vypracovaný pre územie obcí  Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter,  Svodín, Šarkan je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/2009 z 14. 4. 2009

 

2/  Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce , či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

 

 

Čl. 2

 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

 

príloha

 

 

Čl. 3

 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/    Schválený Spoločný územný plán obcí  Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter,  Svodín, Šarkan je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

2/    Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

3/    Schválený Spoločný územný plán obcí   je uložený k nahliadnutiu na obecných úradoch, na stavebnom úrade, a na Krajskom stavebnom  úrade v Nitre.

 

4/    Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

5/    Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

 

6/    Toto nariadenie nadobúda účinnosť  30. 4. 2009.

 

 

 

 

 

V Dubníku, dňa 15. 4. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Róbert Oravecz

starosta obce

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:           15. 4. 2009

Zvesené dňa:             29. 4. 2009

Účinné dňom:           30. 4. 2009