V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

OBCE DUBNÍK

č.    26 / 2010

o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

 

obecpic_5_2

 

Obecné zastupiteľstvo v Dubníku v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

 

Článok 1

Predmet úpravy

 

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti

a)    o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,

b)    o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb – jej druhov.

c)    o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.

 

2.    Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť obce vo veciach:

a)    rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu,

b)    rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby,

c)    poskytovania opatrovateľskej služby.

 

 

 

Článok 2

Druh sociálnych služieb poskytovaných obcou Dubník

 

Obec Dubník a zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti poskytujú tieto druhy sociálnych služieb:

 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:

- opatrovateľská služba

- požičiavanie pomôcok

 

Podporné služby, ktorými sú:

- poskytovanie sociálnej služby jedálňou

- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre (klube dôchodcov)

 

 

Článok 3

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

 

1.      Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálne služby poskytované v zariadeniach opatrovateľskej služby a v zariadeniach pre seniorov sa začína spravidla na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

2.      Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1/ sa podáva Obci Dubník cestou Obecného úradu v Dubníku (príloha č. 1).

3.      Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže v jej mene a s jej súhlasom  (na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby)  podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

4.      Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),

b) dátum narodenia,

c) adresa pobytu,

d) rodinný stav,

e) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služby v zariadení aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

5.      Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

6.      Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.

7.      Obec Dubník, Obecný úrad v Dubníku na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

a)   stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b)   znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c)    návrh druhu sociálnej služby,

d)   určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

8.      Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.

9.      Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.

10.  Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec Dubník, cestou Obecného úradu v Dubníku, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu.

11.  O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Článok 4

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

1.    Obec Dubník ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

2.    Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

3.    Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Dubník cestou Obecného úradu v Dubníku. Žiadosť obsahuje :

a)    meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,

b)    dátum narodenia a adresa pobytu,

c)    druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,

d)    formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,

e)    potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

f)     doklady o majetkových pomeroch,

g)    deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,

h)   iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

4.    Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

5.    Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje

a)    označenie zmluvných strán,

b)    druh poskytovanej sociálnej služby,

c)    vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,

d)    deň začatia poskytovania sociálnej služby,

e)    čas poskytovania sociálnej služby,

f)     miesto poskytovania sociálnej služby,

g)    sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,

h)   podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,

i)     dôvody odstúpenia od zmluvy,

j)     sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych službách.

6.    V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

7.    Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce ako poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.

8.    Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

9.    Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

10. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

11. Obec Dubník ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak

a)    prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu.

b)    prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa ods. 9,

c)    obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

Obec Dubník je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.

12. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

 

 

Článok 5

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

 

1.    Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Dubník cestou Obecného úradu v Dubníku do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a  poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

2.    Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Dubník cestou Obecného úradu v Dubníku osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

3.    Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní na výzvu Obce Dubník cestou Obecného úradu v Dubníku zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

 

 

Článok 6

Opatrovateľská služba

 

 1. Opatrovateľská služba je druhom sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
 2. Obec poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe s trvalým pobytom na                       území obce Dubník.
 3. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
 4. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Dubník:

·         fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa osobitného predpisu1 zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu1

     5. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

    a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

    b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok

        na opatrovanie podľa osobitného predpisu2,

    c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa    

        osobitného predpisu,

    d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou

        a pri ochorení touto nákazou.

     6. Ustanovenie odseku 5 písm. b) sa nepoužije, ak

    a) je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,

    b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,

    c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje

        peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu; poskytuje

        opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

7. Súčasťou evidencie pri poskytovaní opatrovateľskej služby je aj počet hodín opatrovateľskej služby a úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby.

8. Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinná zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečovať ochranu osobných údajov.

9. Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov, opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle zákonníka práce. Obec dbá, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok realizáciou výkonu opatrovateľskej služby u  viacerých opatrovaných.

10. Opatrovateľom je fyzická osoba, ktorá

a)    má úplné stredné odborné vzdelanie získané v  študijnom odbore                   so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo

b)    absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v  rozsahu                     220 hodín.

1 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

² Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 

Článok 7

Lekárska a sociálna posudková činnosť

 

 1. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
 2. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s  nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú službu.
 3. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a  posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci lekár na základe zmluvy s obcou.
 4. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce.
 5. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008                 Z. z. o sociálnych službách.
 6. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby v hodinách sa určí                            na základe celkového počtu bodov.
 7. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 8. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu je posudzovanie

a)    individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

b)    rodinného prostredia fyzickej osoby a

c)    prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

 1. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti                                  na opatrovateľskú službu vykonáva sociálny pracovník obce za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie opatrovateľskej služby.
 2. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu                        sa posudzuje v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem odkázanosti uvedenej v lekárskom posudku aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o  jej domácnosť a pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v  hodinách.
 3. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje:

a)    stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b)    znevýhodnenie fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c)    druh sociálnej služby – opatrovateľská služba,

d)    určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

 

 

Článok 8

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť, 

základné sociálne aktivity a ich rozsah

 

 1. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
 2. Rozsah úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
 3. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy                      č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 4. Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť  základné sociálne aktivity:

      Sebaobslužné úkony

a) Hygiena

1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)

2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

1. porciovanie stravy                     

2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)    

           3. kŕmenie a pomoc pri pití                                               

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

1. sprievod na toaletu                                                                  

2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní                                             

3. účelná očista po toalete                                                                      

4. sprievod z toalety                                                                     

5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy a močovej fľaše                    

           6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením, nasadenie

           a výmena plienky                                                  

           d) Obliekanie, vyzliekanie

1. výber oblečenia, rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb                                                                                     

2. obliekanie, obúvanie                                                             

3. vyzliekanie, vyzúvanie                                                            

e) Mobilita, motorika

1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)       

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko      

3. polohovanie                                                                             

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (uchopenie lyžičky, zapínanie gombíkov)                                                        

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby   

 

     Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného spotrebného tovaru                                  

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla                           

c) donáška jedla do domu                                                                      

d) umytie riadu                                                                              

e) bežné upratovanie v domácnosti                                         

f) obsluha bežných domácich spotrebičov                                   

g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)                           

h) starostlivosť o lôžko                                                                 

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby           

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie                                                                                    

           k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti

           (administratívne úkony spojené s vedením  domácnosti, napríklad

           zabezpečenie úhrady platieb)                                                                               

  

      Základné sociálne aktivity

       a) sprievod

       1. na lekárske vyšetrenie                                                           

       2. na vybavenie úradných záležitostí                                      

       3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania                

      4. pri záujmových činnostiach                                                      

 

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní                                                                                                                   

c) tlmočenie

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú   obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach                                                                               

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach                   

            

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju

domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

a) potreba dohľadu v určenom čase                                         

b) potreba nepretržitého dohľadu          

 

                                     

 

Článok 9

Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

 

 1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu

  

Bežné úkony osobnej hygieny

x mesačne

0,16 €/ hod.

Dohľad

x mesačne

0,33 €/ hod.

Nákup

x mesačne

0,39 €/ hod.

Práce v domácnosti

x mesačne

1,32 €/ hod.

Príprava raňajok, obeda, večere

x mesačne

0,49 €/ hod.

Pranie prádla

kg mesačne

0,16 €/ hod.

Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí

x mesačne

bez úhrady

Podporná služba–donáška obeda   

x mesačne

0,23 €

 

   

 1. Pre stanovenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu sa postupuje podľa posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa vypočíta v súlade s týmto VZN podľa rozsahu poskytovaných sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu a rozsahu hodín  na poskytovanie sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v prepočte na počet kalendárnych dní v mesiaci.
 3. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu najneskôr                   do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa poskytnutia opatrovateľskej služby Obci Dubník a to do pokladne Obecného úradu v Dubníku, prípadne na účet Obce Dubník.
 4. Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady                        sa určuje „Zmluvou o poskytovaní opatrovateľskej služby“ v súlade s týmto nariadením.
 5. Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku.
 6. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi opatrovateľskej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej                   § 2 písm. a)zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci  do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti                            na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

 

 

Článok 10

Konanie  o odkázanosti na opatrovateľskú službu

 

 1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína za základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá sa podáva Obci Dubník, prostredníctvom Obecného úradu v Dubníku.
 2. Žiadosť musí obsahovať:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie opatrovateľskej služby , dátum narodenia,  adresu pobytu, rodinný stav, druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená

b) lekársky nález vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zmluvný lekár).

 1. Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 2. Pri rozhodovaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny v Nových Zámkoch na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
 3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie opatrovateľskej služby alebo prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní na výzvu obce zúčastniť                 sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa uvedené fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa zastaví alebo                   sa rozhodne o zániku odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 4. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a písomnej žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie tejto služby, obec je povinná písomne uzatvoriť „Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby“.
 5. O odvolaní podanom proti rozhodnutiu na úseku sociálnej pomoci rozhoduje krajský súd.

 

 

 

Článok 11

Účasť rodiny na úhradách

 

1.    Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

2.    Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

3.    Obec Dubník požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN a nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí len časť tejto úhrady.

4.    Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

5.    Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu                za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá                 sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

 

 

 

Článok 12

Vyživovacia povinnosť

 

1.    Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.

2.    Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.

 

 

 

Článok 13

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

 1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. Zmluva musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa opatrovateľskej služby zrozumiteľný.
 2. Fyzická osoba, ktorá má záujem o  poskytovanie opatrovateľskej služby,                       je povinná podať písomnú žiadosť o  uzatvorenie zmluvy o  poskytovaní opatrovateľskej služby na Obci Dubník, prostredníctvom Obecného úradu v Dubníku.
 3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:

a)    meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia a adresa jej pobytu,

b)    druh sociálnej služby – opatrovateľská služba,

c)    potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

d)    doklady o majetkových pomeroch,

e)    deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby

f)     iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

 1. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje:

a)    označenie zmluvných strán,

b)    druh poskytovanej sociálnej služby – opatrovateľská služba,

c)    vecný rozsah a formu poskytovania opatrovateľskej služby,

d)    deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby,

e)    čas poskytovania opatrovateľskej služby,

f)     miesto poskytovania opatrovateľskej služby,

g)    sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob                      jej platenia,

h)   podmienky zvyšovania sumy úhrady za opatrovateľskú službu,

i)     dôvody odstúpenia od zmluvy,

j)     sumu nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu podľa § 73 ods. 13,

k)    ďalšie náležitosti .

 1. Suma úhrady za opatrovateľskú službu podľa bodu 5, písm. g) musí obsahovať sumu úhrady za úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
 2. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
 3. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, obec a prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 4. Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať ,,Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“ kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 5. Obec môže jednostranne vypovedať ,,Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,“ ak

a)    prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce                 zo „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,

b)    prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k  „Zmluve o poskytovaní sociálnej služby“ podľa bodu 8,

c)    je zmenený účel poskytovanej opatrovateľskej služby tak, že zotrvanie              na ,,Zmluve o poskytovaní sociálnej služby,“ by pre obec znamenalo zrejmú nevýhodu,

d)    obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

 

 

 

Článok 14

Spoločné ustanovenia

 

1.    Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

2.    Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa primerane použije zákon o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Občiansky zákonník.

 

3.    Pri určení výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sa musí rešpektovať aj právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom ustanovená zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

 

Článok 15

Evidencia prijímateľov sociálnej služby

 

       Obec vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby v súlade s § 95 zákona o sociálnych službách.

 

 

 

Článok  16

Prechodné ustanovenie

 

     Na žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31.12.2008 a na rozhodnutia o poskytovaní sociálnych služieb právoplatne vydaných do 31.12.2008 podľa doterajšieho VZN a všeobecne záväzných právnych predpisov sa primerane použijú prechodné ustanovenia právnych predpisov účinných od 01.01.2009 (najmä § 105 a nasl. zákona o sociálnych službách).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 17

Poskytovanie podporných služieb obcou Dubník

 

 

A. Poskytovanie podpornej sociálnej služby prípravou stravy v jedálni.

1.    Obec poskytuje možnosť stravovania fyzickej osobe, ktorá:

·         nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

·         má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

·         dovŕšila dôchodkový vek. 

 

           Obec poskytuje stravovanie len prostredníctvom donášky stravy do    

           domácnosti  fyzickej osobe uvedenej v článku 17.

 

2.        Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania

    (príloha č.1)  

           Na Obec Dubník, prostredníctvom Obecného úradu v Dubníku. Súčasťou    

           žiadosti  je potvrdenie dôchodku,  alebo potvrdenie lekára o zdravotnom        

           stave.

 

3.         Hodnota stravy:

            Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu   

            stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.   

            Hodnotu stravy (obeda) na základe podkladov jedálne určuje Obec Dubník.   

            Obec neposkytuje fyzickým osobám – občanom príspevok k hodnote stravy.

 

4.         Za donášku stravy do domácnosti uhrádza fyzická osoba čiastku 0,23 € za 1 

            obed  na deň.

 

5.         Úhradu za donášku stravy do domácnosti platí fyzická osoba na základe skutočne odobratých obedov v príslušnom mesiaci.

 

 

 

B/ Požičiavanie pomôcok

 

1.   Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku.

 

2.  Pomôcky sa môžu požičiavať fyzickým osobám podľa ods. 1 tohto článku:

- s trvalým pobytom v obci Dubník

- dočasne bývajúcim u príbuzných s trvalým pobytom v obci Dubník.

 

     3.  Podmienky zapožičiavania pomôcky upravuje zmluva o výpožičke uzatvorená  

          medzi fyzickou osobou a Obcou Dubník.

 

     4.  Zapožičanie pomôcky je bezplatné.

 

 

 

C/ Denné centrum (klub dôchodcov)

 

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej              osobe,  

    ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným              

    postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

 

2.  V dennom centre sa najmä:

- zabezpečuje záujmová činnosť,

- poskytuje sociálne poradenstvo

 

     3. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre je bezplatné.

 

     4. Denné centrum prevádzkuje (hradí náklady na elektrinu, vykurovanie plynom)

         Obec Dubník. Denné centrum nemá právnu subjektivitu. Na zabezpečenie jeho záujmovej činnosti Obec Dubník poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok.

 

 

 

Článok 18

Zrušovacie ustanovenia

 

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubník č. 07/2008 a 15/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.

 

 

 

Článok 19

Záverečné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dubníku sa uznieslo na vydaní tohto VZN č.     26/2010, na svojom zasadnutí dňa , uznesením číslo 46/2010
 2. Toto VZN č.   26/2010 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2011.
 3. VZN č.   26/2010 je prístupné na Obecnom úrade v Dubníku a internetovej stránke obce Dubník.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                      Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                            starosta obce

 

Prílohy