Obecné zastupiteľstvo v Dubníku v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)  schválilo dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubník č. 26/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby:

 

  Dodatok č. 1

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dubník č. 26/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubník  č. 26/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení dodatku č. 1  sa mení a dopĺňa takto:

 

 

Zmeny a doplnky nariadenia          

                                                                                                                                                   Článok 7 tohto nariadenia sa dopĺňa novým bodom 12 s nasledovným znením:

           

12. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže Obec Dubník použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom.

 

 

Článok 9 tohto nariadenia bod 1 sa nahrádza novým bodom 1 s nasledovným znením:

 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v prílohe č. 4 tohto nariadenia.

 

 

Článok 10 tohto nariadenia sa za bod 7 dopĺňa nový bod 8 s nasledovným znením:

 

8. Ak je život osoby alebo zdravie vážne ohrozené,  ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné životné podmienky na uspokojovanie základných životných           potrieb alebo fyzická  osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie             v prirodzenom rodinnom prostredí, Obec Dubník poskytne tejto osobe sociálnu službu bezodkladne. O poskytovaní sociálnej služby bezodkladne sa spíše úradný záznam. Ak  je bezodkladne poskytovaná  opatrovateľská služba,  táto sa poskytuje  do  doby             nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  o odkázanosti na sociálnu službu.

 

 

Článok 17 tohto nariadenia  sa nahrádza novým bodom 4 s nasledovným znením:

 

4. Obec Dubník poskytuje sociálnu službu  prostredníctvom jedálne nachádzajúcej sa v Základnej škole s materskou školou v Dubníku. Úhrada za rozvoz a donášku stravy z jedálne do domácnosti je vo výške 0,25 Eur.

 

 

Dopĺňa sa:

Článok 20

Prepravná služba

 

Poskytovanie prepravnej služby

 

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným

    postihnutím, ktorá:

    a) je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a trvalý pobyt      

        v obci Dubník

    b) má nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po

        schodoch s obmedzenou schopnosťou orientácie a má trvalý pobyt v obci Dubník

 

2. Prepravnú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá:

    a) poberá peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla podľa osobitného predpisu

    b) poberá peňažný príspevok na prepravu podľa osobitného predpisu

 

 

Článok 21

Podmienky a postup pri poskytovaní prepravnej služby

 

1. Prepravná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie

odkázanosti na prepravnú službu.

 

žiadosť musí obsahovať:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie prepravnej služby, dátum

    narodenia, adresu trvalého pobytu,

b) lekársky nález vypracovaný obvodným lekárom,

c) odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa môže preukazovať    

    aj posudkom vydaným príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely   

    kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

d) vyhlásenie k žiadosti, že žiadateľovi nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového

     vozidla a nepoberá peňažný príspevok na prepravu.

 

2. Na základe predloženého lekárskeho nálezu alebo posudku vydaného Úradom práce,

sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, obec vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu.

 

3. Prepravná služba sa poskytuje na území Obce Dubník v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

4. Objednávku na prepravu prijímateľ nahlasuje osobne alebo telefonicky najmenej 48 hodín

vopred na obecný úrad.

 

 

 

 

 

 

 

Článok 22

Výška sadzby za prepravnú službu

1. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

 

2. Úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba priamou platbou v hotovosti v deň

poskytnutia prepravnej služby vodičovi prepravnej služby.

 

3. Výška úhrady za prepravnú službu je určená v sume:

·         paušál na území obce Dubník 1 €

 

 

 

Článok 23

Záverečné ustanovenia

 

Ostatné ustanovenia tohto nariadenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

 

1. Návrh tohto Dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na     

    pripomienkovanie 22. 5. 2012,  zvesený 14. 6.  2012.

2. Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 26/2010 sa uznieslo Obecné  zastupiteľstvo dňa 14. 6.

    2012 v Dubníku, uznesením č.  16/2012.

3. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 26/2010 bol vyvesený na úradnej tabuli
dňa   17. 6. 2012   

    a zvesené dňa 2. 7. 2012.

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Príloha č. 4

 

 

 

Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

 pre prijímateľa  sociálnej služby s trvalým pobytom v Dubníku

 

 

Stupeň

Počet bodov

Priemerný rozsah odkázanosti (hod./deň)

Priemerný rozsah odkázanosti (hod./mesiac)

Platba

I.

105 – 120

0

0

0 €

II.

85 – 104

2 - 4

60 – 120

1,10 €

III.

65 – 84

4 – 6

120 – 180

1,10 €

IV.

45 – 64

6 – 8

180 – 240

1,10 €

V.

25 – 44

8 – 12

240 – 360

1,10 €

VI.

0 - 24

viac ako 12

viac ako 360

1,10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa

na poskytnutie prepravnej služby

 

(doklad k žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby)

 

   1. Žiadateľ  /meno a priezvisko/ :                       

   2. Dátum narodenia

 

   3.  Trvalý pobyt :

        941 35   Dubník  č.                                                       okres :              

   4Lekársky nález:

 

 

 

 

 

 

   5. Vyjadrenie lekára:

        Žiadateľ :   A) je

                            B) nie je

        vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na individuálnu prepravu osobným

        motorovým vozidlom.

 

 

 

     Dňa ........................................                                                     Podpis a pečiatka lekára:

 

obecpic_5_2Obec Dubník - Obecný úrad
   941 35 Dubník č.244

 

 


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu

 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pečiatka, dátum podania žiadosti

1. Žiadateľ :                           

2. Dátum narodenia :

3.  Trvalý pobyt :

    941 35   Dubník  č.                                                       okres :              

4. Telefónne spojenie  

5. Čas poskytovania sociálnej služby

·        na dobu určitú (uveďte dátum)     ..............................................

·        na dobu neurčitú

6. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka).

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.

Dňa  ..........................................................                      .................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

7. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Obci Dubník podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel posúdenia odkázanosti na sociálnu službu až do vydania rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z.z.

Dňa  .........................................................                           ...............................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

Prílohy:  

  • lekársky nález/ posudok vydaný ÚPSVaR
  • vyhlásenie k žiadosti, že žiadateľovi nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového vozidla     

              a nepoberá peňažný príspevok na prepravnú službu.