Obecné zastupiteľstvo Obce Dubník v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010  Z. z. O pohrebníctve vydáva pre Obec Dubník toto

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č.     4 /2011

 

o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách

 

 

Čl. 1.

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „ VZN „) sa vydáva Prevádzkový poriadok, ktorý upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk v Dubníku. Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebísk, na nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebiskách, na návštevníkov pohrebísk a podnikateľské subjekty, ktoré zastupujú pozostalých.

 

 

Čl. 2

                                                              § 2

Základné údaje o pohrebiskách

 

-          Obecný cintorín

Miesto: Katolícky cintorín pri katolíckom kostole

Súčasťou pohrebiska je Dom smútku

 

-          Cintorín Dubník – časť Mikuláš

Miesto: Za železničnou stanicou Mikuláš

Na pohrebisku nie je dom smútku.

 

-          Reformátsky cintorín

Miesto: Vedľa hlavnej cesty smerom na Rúbaň

               Oproti rodinného domu s. č. 530

Súčasťou pohrebiska je Dom smútku

 

 

-          Židovský cintorín

Miesto: Vedľa rodinného domu s. č. 440

Na pohrebisku nie je Dom smútku

 

 

 

 

§ 3

Prevádzkový poriadok pohrebiska

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje:

a)    identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ: OBEC DUBNÍK

Sídlo: 941 35  Dubník 244

IČO: 308889

DIČ: 2021060690

 

b)    rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

 - vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

 - uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,

 - vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch

 - správu pohrebiska,

 - správu domu smútku,

 - údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,

 - zabezpečenie údržby, čistoty a poriadku pohrebiska,

 - likvidácia odpadu z pohrebiska,

 - dodávka vody.

 

c)     povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

 

 (2)Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné

nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

 (3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

 

 (4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac , tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

 

Nájomca hrobového miesta je povinný

 

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú

potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),

d)     udržiavať poriadok na pohrebisku.

 

 

Výpoveď nájomnej zmluvy

 

 (1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

 

 (2) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na

vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové

miesto zrušiť.

 

 (3) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

 

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

 

 (4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v

odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na

vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

 

 (5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených

v odseku 3 písm. a) a b) , je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

 

 (6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

 

 (7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v

odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

 

 (8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

 

 (9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.  

 

 (10) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zázname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.

 

 (11) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

 

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na

pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta

 

Návštevník pohrebiska je povinný:

 

 1) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, zákon o pohrebníctve č. 131/2010

a pokyny prevádzkovateľa.

 

 2) zachovávať dôstojnosť pohrebiska

 

- návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta,

nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň

 

- na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok ,odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených

- na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad

 

- každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť

 

- na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ

 

- osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť – kamenárske práce sa musia zahlásiť u prevádzkovateľa pohrebiska – na obecnom úrade 

 

- vodiť psov na pohrebisko je zakázané

 

e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

- pohrebisko je verejnosti prístupné v období:

 

od 16.04. do 15.10 denne od 7:00 hod. do 20:00 hod.

 

od 16.10. do 15.04 denne od 8:00 hod. do 18:00 hod.

 

- každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko

opustiť bez osobného upozornenia.

 

- správa pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

 

 f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

 

 (1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

 

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre

dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň

2,2 m,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou

zeminou vo výške 1,2 m.

 

 (2) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c),

 

 (3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá

podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

 

 (4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,

tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

 

 (5) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské

pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.

 

 (6) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými

ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

 

 (7) Ľudské ostatky je možné exhumovať na

 

a) príkaz sudcu alebo prokurátora

 

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

 

 (8) Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi

pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať

 

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred

uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky

uložené na inom pohrebisku,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

 

 (9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o tom

súd.

 

 (10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.

 

 (11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

 (12) Plán hrobových miest je vypracovaný a umiestnený na chodbe v Dome smútku.

 

 g) dĺžka tlecej doby pre ukladanie ľudských pozostatkov je stanovená

      10 rokov - pre hrob

      20 rokov - pre hrobku

      30 rokov - pre urnu

 

h) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné

pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska

 

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný :

 

- prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 a 2, a to:

 

úmrtie je doložené

 

(1) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,

 

(2) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo

ľudských ostatkov,

 

(3) ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní.

 

- umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,

 

 - prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,

 

 a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na

 

1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať

 

 1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

 

 1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

 

 1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobu,

 

 1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;

názov obce, a je nájomcom obec,

 

 1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a

údaje o zmene nájomcu,

 

 1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia

 

 1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna

pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,

 

 1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

plodu,

 

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o

 

 2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

 

 2b) zrušení pohrebiska,

 

b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

 

c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19,

 

d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,

 

e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,

 

f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1,

 

g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22,

 

h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,

 

i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

 

j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb

 

- písomne informovať nájomcu o:

 

 (1.) skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,

 

 (2.) dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne

túto informáciu zverejniť namieste obvyklom na pohrebisku,

 

- ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,

 

- ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového

miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci.

 

 - počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa

akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu.

 

i) spôsob nakladania s odpadmi

 

- odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta

a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.

 

- je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

 

- stavebník a zhotoviteľ náhrobného kameňa je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviezť z pohrebiska.

 

- odpad sa likviduje v košoch umiestnených  v priestoroch cintorína a v kontajneroch umiestnených pred cintorínmi

 

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

 

 (1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa § 8 odsek 2 a 3 Zák. 131/2010 Z. z. a v rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:

 

- prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom termín pohrebu minimálne deň vopred a oboznámi prevádzkovateľa so scenárom pohrebného obradu.

 

- pracovníci pohrebnej služby, ktorej bol umožnený vstup na pohrebisko budú

prevádzkovateľom pohrebiska poučení o bezpečnosti pri práci, PO, OŽP a sú povinní tieto pokyny dodržať.

 

- prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch, tzn. odovzdáva a preberá priestory a zariadenia domov smútku tej pohrebnej službe, ktorá bude vykonávať pietny akt., obsluhuje ozvučovaciu techniku.

 

- prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže

prevádzkovateľovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením.

 

- pracovníkom pohrebnej služby, ktorá je poverená organizáciou pohrebného obradu bude umožnený v deň pohrebu vstup do domu smútku najneskôr 2 hodiny pred začiatkom pohrebného obradu.

 

-          pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením a vystupovaním zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.

 

  (2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom, plánom

pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

 

 

§ 4

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU

 

 

a) Dom smútku je umiestnený v areáli pohrebiska. Pozostáva z nasledovných priestorov:

 

-šatne pre personál, obradná sieň, spojovacie chodby, miestnosť na uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, miestnosť na úpravu ľudských pozostatkov, 1x WC + 1x umývadlo

 

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať a čistiť priestory Domu smútku každý deň čistiacimi prostriedkami Jar  a dezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami Savo PRIM, Clorox.

 

 b) chladiace zariadenie

 

- počet miest 2, teplota chladenia 0 – 5 °C

 

- čistenie a dezinfekcia chladiaceho zariadenia je prevádzkovateľom vykonávaná pravidelne po každom použití

 

Objekt Domu smútku je napojený na inžinierske siete:

 

- pitná voda – verejný vodovod

 

- kanalizácia – žumpa

 

- príprava teplej vody – elektrické ohrievače

 

- osvetlenie

 

- vykurovanie elektrické – elektrické konvektory

 

 

 

§ 5

 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

 

 

 Pracovníci strediska sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny, používať ochranné

pracovné pomôcky (ochranné rukavice a pracovné odevy). Pri práci s dezinfekčnými

prostriedkami sú povinní postupovať podľa návodu na etikete. Lekárnička 1. pomoci sa

nachádza v priestoroch vedúceho strediska.

 

 

 

Článok III.

 

§ 6

 

CENNÍK SLUŽIEB

 

 

poplatok za prenájom hrobového miesta na

každých 10 rokov                                                                                   7,00 EUR

 

 

poplatok za prenájom hrobového miesta na

každých 10 rokov pre dvojhrob                                                          14,00 EUR 

/ za viac hrob je poplatok násobkom hrobového

miesta /

 

 

poplatok za prenájom detského hrobu na

každých 10 rokov                                                                                   5,00 EUR

 

 

poplatok za použitie chladiaceho boxu za

24 hodín                                                                                                   4,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok IV.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

 

1. / Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  4/2011 bolo zverejnené na úradnej tabuli

Obce Dubník od 18.11.2011 do  9. 12. 2011

 

2. / Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dubníku  dňa  8. 12. 2011.

 

3. / Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Dubník

od  9. 12. 2011 a zvesené 30. 12. 2011.

 

5. / Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2012.

 

6. /Týmto VZN sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebiska zo dňa 25. 10. 2006 a jeho účinnosť zaniká dňom 01. 01. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Jozef  O s t r o d i c k ý

                                                                                               starosta obce