Obec Dubník na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 599/2003 Z.z.) a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona č. 601/2003 Z.z.) vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Dubník

 č. 2/2012

o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

a mimoriadnej dávky občanom obce Dubník.

 

 

Prvá časť.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§1

Základné ustanovenia

 

Toto nariadenie upravuje poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi obce v zmysle §3 zákona číslo 369/1990 Z.z. (ďalej len občanovi), na základe ktorých obec Dubník pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc.

 

 

 

Druhá časť.

VYMEDZUJÚCE USTANOVENIA

§2

Vymedzenie základných pojmov

 

1)  Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce Dubník, ktorý má v zmysle §11 zákona 253/1998 Z.z. vyznačený v doklade o totožnosti súpisné číslo. Pri žiadosti o mimoriadnu dávku na pomoc občanovi nesmie mať žiadateľ žiadne nevysporiadané finančné záväzky voči obci Dubník      

( dane, nedoplatky a pod.)

 

2) Za oprávneného žiadateľa podľa tohto nariadenia sa považuje aj taká fyzická osoba, ktorej pobyt je možné prostredníctvom registra obyvateľov označiť ako pobyt občana obce Dubník.

 

3) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vypláca dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.

 

4)  Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže obec priznať občanovi, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú podľa zákona č. 601/2003 Z.z., je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako suma životného minima určeného § 2 a §5 ods.6) zákona č. 601/2003 Z.z.

 

5) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. (§2 zákona č. 599/2003 Z.z.)

 

6) Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa považuje vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov v zmysle §5 až §9 zákona č.599/2003 Z.z.

 

7) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby a fyzických osôb, ktoré sa s občanom posudzujú v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. a pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

 

8)  Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia ohrozenie fyzickej osoby prípadne spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti:

 

a) sociálnym vylúčením,

b) obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť,

c) neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy,

d) nezabezpečené nevyhnutné podmienky pre uspokojovanie základných životných potrieb pre  

    svoje životné návyky alebo spôsob života,

e) neschopnosť samostatne riešiť svoju krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý zdravotný stav  

    alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok. Krízová sociálna  

    situácia pre toto nariadenie je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré 

    vyžaduje bezodkladné riešenie.

 

9)  Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické osoby s ním posudzované obmedzený prístup k uspokojovaniu ich základných životných potrieb, prináša určité sociálne dôsledky a na jej prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci.

 

 

Tretia časť.

SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI

§3

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

 

1)  Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke najmä v prípadoch keď je:

 

a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby,

b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa,

c) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,

d) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie    

    domácnosti.

 

2) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej.

 

3) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť pre takého občana alebo rodinu, ktorej životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie tejto jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.

 

4) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 4 tohto nariadenia.

 

5) Na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v § 4 tohto nariadenia. Odôvodneným dôvodom sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s finančnými prostriedkami (účelové zneužitie prostriedkov na iné účely ako je uvedené v rozhodnutí, z dôvodu, že občan s touto formou súhlasí a pod.)

 

6) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.

 

7)  Jednorázová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto nariadenia za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky. Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z.

 

§4

Limity pre jednorázovú dávku v hmotnej núdzi

 

1)  O výške jednorázovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov v rozpočte obce určených na poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi schválených v Obecnom zastupiteľstve.

 

2)  Jednorázová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:

 

a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50 €

b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr.dospelé deti) max.do výšky 100 €

c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 150 €

d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 200 €

 

 

3)  Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa určí na základe zistenia rozdielu medzi sumou zákonného nároku (v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z.) a príjmom posudzovanej osoby a spoločne posudzovaných fyzických osôb s prihliadnutím na deklarovanú potrebu, naliehavosť ako aj spôsob vedenia života žiadateľa o pomoc.

 

§5

Posudzovanie poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

 

1)  Žiadateľ o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je občanom v Dubníku spĺňajúcim podmienky tohto nariadenia podáva písomnú žiadosť na Obecný úrad v Dubníku spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:

 

a) Žiadosť o priznanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

b) Potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach

     určených súdom s kópiou platného rozhodnutia OS

c) Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a

    nie je dobrovoľne nezamestnaný

d) Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

e) Vyjadrenie školy o návšteve školy a hodnotenie žiaka, ak je žiadateľom o jednorázovú dávku

    v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi.

 

2)  Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, príslušný úsek Obecného úradu v Dubníku (ďalej len príslušný úsek OcÚ) vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

 

3)  Ak žiadateľ o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 8-ich kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, inak nebude žiadosť o túto dávku akceptovaná ako opodstatnená.

 

4)  Na základe predloženia úplnej žiadosti príslušný úsek OcÚ uskutoční šetrenie v domácnosti žiadateľa alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava z dôvodu preverenia §2 ods.6 tohto nariadenia o čom sociálny pracovník vyhotoví úradný záznam.

 

5) Starosta  obce  rozhodne o priznaní alebo nepriznaní jednorázovej dávky na základe návrhu  komisie pre sociálne veci, ktorá vyhodnotí žiadosť občana.

 

6) Príslušný úsek OcÚ doručí alebo zašle žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi žiadateľovi.

 

 

§6

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi

 

1) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi môže obec Dubník priznať na úhradu mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom sociálnej udalosti v zmysle § 2 ods. 4) tohto nariadenia.

 

2) Za mimoriadne udalosti pre účely poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi sa považujú výdavky najmä na:

 

a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy t.j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade, že ho

    nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s

    vedomím užívateľa alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti

b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne   

    posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého ak pozostalá

    rodina, ktorá pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je   

   do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. v

   znení zmien a doplnkov.

c) kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa (detí) žiadateľa, ktorý je odkázaný na dávky v

    hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb

    v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

d) liečbu závažného ochorenia ( ochorení ) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so 

    žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného  

    poistenia.

e) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických

    osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na dávku

    sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria

    spoločnú domácnosť.

 

3) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dobrovoľná forma sociálnej pomoci obce a na jej priznanie nie je právny nárok.

 

4) Na konanie o poskytnutí mimoriadnej dávky pomoci sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.

 

5)  Mimoriadna dávka na pomoc občanovi možno priznať spravidla jedenkrát v roku najviac do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky dvojnásobku životného minima posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.

 

6)  Mimoriadna dávka na pomoc občanovi priznáva obec zo svojho rozpočtu.

 

 

§7

Posudzovanie priznania mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

 

1)  Žiadateľ o priznanie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi, ktorý je občanom spĺňajúcim podmienky tohto nariadenia podáva písomnú žiadosť na Obecný úrad v Dubníku spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:

 

a) Žiadosť o priznanie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi

b) Potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k 

    dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia OS 

    žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

c) Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a   

    nie je dobrovoľne nezamestnaný

d) Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

e) Vyjadrenie školy o návšteve školy a hodnotenie žiaka/ žiakov, ak v spoločnej domácnosti je

    alebo sú maloleté deti navštevujúce MŠ, ZŠ alebo SŠ.

f) Potvrdenie o tom, že nemá voči obci Dubník nevysporiadané finančné záväzky – na miestnych    

   daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a pod.

 

2) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, príslušný úsek OcÚ vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.

3)  Ak žiadateľ o mimoriadnu dávku na pomoc občanovi v určenej lehote nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, nebude žiadosť o túto dávku akceptovaná ako opodstatnená.

 

4)  Na základe predloženia úplnej žiadosti príslušný úsek OcÚ uskutoční šetrenie v domácnosti žiadateľa alebo v mieste na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava o čom sociálny pracovník vyhotoví úradný záznam.

 

5) Starosta  obce  rozhodne o priznaní alebo nepriznaní mimoriadnej dávky na základe návrhu  komisie pre sociálne veci, ktorá vyhodnotí žiadosť občana.

 

6) Príslušný úsek OcÚ doručí alebo upovedomí žiadateľa o priznaní alebo nepriznaní mimoriadnej dávky na pomoc občanovi.

 

7)  Spôsob poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a účel využitia tejto pomoci je uvedený v priznaní a môže mať nasledovné formy :

a) finančnú

b) vecnú

 

8) Žiadateľ je povinný do 30 dní od vyzvania príslušného úseku OcÚ, preukázať účelné vynaloženie prostriedkov priznaných mimoriadnou dávkou na pomoc občanovi.

 

9) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná mimoriadna dávka na pomoc občanovi nepreukáže účelné vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v priznaní je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet obce.

 

10) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná mimoriadna dávka na pomoc občanovi a bol vyzvaný na jej vrátenie a žiadateľ nereaguje na túto výzvu, obec rieši vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom exekučného konania.

 

 

 

Štvrtá časť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§8

 

1) Na konanie o poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.

 

 

§9

Účinnosť


1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenie bol zverejnený na pripomienkovanie 14. 2. 2012 zvesený 21. 3.  2012.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 21. 3.  2012    v Dubníku uznesením č. 14/2012.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa   22.3. 2012 a zvesené dňa 5. 4. 2012.

 

4. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 15/2008 zo dňa 16. decembra 2008.V Dubníku dňa 5. 4. 2012.

Platnosť od:

01.01.2010

 

3 z 8

 

                                                                                                 Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                                      starosta obce