Obec Dubník na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 75 zákona NRSR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubník
č. 3/2012
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

 

 

Čl. I
Základné ustanovenia


     Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa a príspevku na dopravu do detského domova podľa ustanovenia §§ 64 a 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z./.

 

Čl. 2
Výklad pojmov


1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie

a)  ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho, a ktorá rešpektuje jeho najlepší    

     záujem podľa medzinárodného dohovoru,

b)  výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,

c)  náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.


3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú
a)  orgány štátnej správy /Ministerstvo PSV a R, Ústredie PSV a R, Úrad PSV a R, Centrum   

     pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže/,
b)  obec,
c)  vyšší územný celok,
d)  právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany  

     detí s sociálnej kurately.

 

 

Čl. 3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce

 

     Všeobecne záväzným nariadením Obce Dubník  č.  3/2012 (ďalej len VZN) sa upravujú

podmienky poskytovania finančných príspevkov na

a) príspevkov na dopravu,

b) na úpravu a obnovu rodinných pomerov,

c) príspevkov na tvorbu úspor.

 

 

Čl. 4

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova

 

     Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne

stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu (ďalej len zariadenie) obec Dubník poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 

1) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 2 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa

     osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

 

     a) majú trvalý pobyt v obci Dubník,

     b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom

         a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych      

         pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa,

     c) predložia písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení

         a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie

         odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

 

2) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené                do zariadenia vydá na obdobie šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa starosta  obce Dubník.

 

3) Príspevok sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi na základe návrhu sociálnej komisie, zálohovo do výšky ceny cestovných lístkov SAD pre aktuálny počet osôb, maximálne dve osoby z Dubníka do sídla zariadenia a späť, v ktorom je dieťa umiestnené.

 

4) Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.

 

5) Žiadateľ je povinný do 15 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať na Obecnom úrade v Dubníku skutočný výdavok za cestové náklady.

 

6) Rozdiel medzi zálohou a skutočným výdavkom je žiadateľ povinný pri vyúčtovaní vrátiť do pokladne Obecného úradu v Dubníku.

 

 

Čl. 5

Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

 

     V súlade s § 75 ods. 1 písm. c a § 64, ods. 3 a 5 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vyčlení Obec Dubník zo svojho rozpočtu finančné prostriedky.

 

1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych

pomerov, vyčlení obec zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny

mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v zariadení v súlade s § 75 ods. 1 písm. c a § 64, ods. 3 a 5, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 

2) Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých zariadeniach a zariadeniach pre maloletých

bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 3, ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá

     sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

     a) majú trvalý pobyt v obci Dubník,

     b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území obce Dubník a zdržiavalo    

          sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do zariadenia na základe 

          rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,

      c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a    

          sociálnych pomerov

4) Oprávnený žiadateľ požiada obec Dubník o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu    

 rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou písomného zámeru.

 

5) Obec Dubník preverí šetrením sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov a či je obnova pomerov zrealizovateľná.

 

6) Predložený zámer musí vytvárať predpoklady, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia

natoľko, aby sa žiadateľ mohol osobne starať o výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí, do

jedného roka od umiestnenia do zariadenia.

 

7) O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo

osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa na základe zámeru predloženého oprávneným žiadateľom rozhodne starosta obce Dubník na základe odporučenia – návrhu  komisie pre sociálne veci.

 

8) Obec Dubník poskytne celú schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so

žiadateľom v hotovosti, alebo po častiach, v súlade s potrebami úhrad nákladov spojených

s realizáciou predloženého zámeru.

 

9) Spôsoby čerpania finančného príspevku usmerňuje a kontroluje sociálny referát obecného úradu.

 

10) Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní,

najneskôr však k termínu uvedenému v rozhodnutí. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.

 

11) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný

príspevok na iný účel ako bol určený a v rozhodnutí uvedený, je povinný finančný príspevok

vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

 Čl. 6
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťa

 

      Podľa § 75 ods. 1 písm. d) a § 64 ods. 6 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných

prostriedkov podľa § 3 tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, obec poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku.

 

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých zariadeniach a zariadeniach pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v zariadení.

 

3. Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí

a vedie dieťaťu zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené.

 

4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti

rozhodne starosta obce Dubník na základe návrhu komisie pre sociálne veci. V rozhodnutí sa určí výška a spôsob poukazovania finančného príspevku.

 

5. Obec  uzatvorí zmluvu za účelom tvorby úspor so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené. Zariadenie je povinné po začatí poskytovania príspevku na tvorbu úspor polročne posielať výpis z osobného účtu dieťaťa obci.

 

6. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas

súdu a písomné stanovisko obce Dubník.

 

7. Povinnosť poskytovať dieťaťu príspevok na tvorbu úspor obci Dubník nevznikne, ak:

- najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do detského domova obec vykonávala pre   

  rodinu dieťaťa niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1,

- použila vyčlenené finančné prostriedky buď na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane  

  bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa alebo na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej  

  bolo možné dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a na podporu utvorenia náhradného

  rodinného prostredia (§ 65 ods. 5),

- rodič dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne starala, preukázateľne odmietla pomoc

  obce počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova (§ 65 ods. 7 písm.   

  a)

- obec nemala preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom

  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o potrebe vykonávať pre rodinu   

  niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 citovaného zákona pre

  dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe

  predbežného opatrenia súdu (§ 65 ods. 7 písm. b).  

 

 

 

 

Čl. 7
Záverečné ustanovenie


     Povinnosť poskytovať finančné príspevky v zmysle tohto VZN sa vzťahuje len na prípady, keď je dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po dátume 5. 4.  2012.

 

Čl. 8
Účinnosť


1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenie bol zverejnený na pripomienkovanie 14. 2. 2012,  zvesený 21. 3.  2012.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 21. 3.   2012    v Dubníku, uznesením č.  14/2012.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa   22. 3. 2012 a zvesené dňa 5. 4. 2012.

4. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2007 zo dňa 29. mája 2007.

V Dubníku dňa 5. 4. 2012.

 

 

 

Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                                                      starosta obce