Obec Dubník v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 7 písm. c/ zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov                                                                                                                              v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

Článok 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a) spôsob náhradného zásobovania vodou,

b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

 

Článok 2

Spôsob náhradného zásobovania vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce v spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2. Odberné miesta a čas pristavenia cisterny s vodou oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.

3. Odberné miesta:

            Distribučné miesto č. 1 : obec Dubník,

   Distribučné miesto č. 2 : časť obce Kolónia a Káptalan

   Distribučné miesto č. 3 : časť obce Dvor Mikuláš

 

4. Dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely budú zabezpečené z prírodných zdrojov. V čase poklesu výdatnosti vodného zdroja prednosť v čerpaní úžitkovej vody majú hasiči.

 

 

Článok 3

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z ČOV nájomných bytov z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) obec zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd vývozom cisternou alebo inými prepravnými prostriedkami. 

 

Článok 4

Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom na to oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade platnými predpismi.

 

Článok 5

Sankcie

Porušenie všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce pred jeho schválením na pripomienkovanie od 30.4.2014 do 28.5.2014

2.  Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dubníku uznesením č. 35/2014 – A) 6. Po jeho schválení bolo zverejnené na úradnej tabuli  a na internetovej stránke obce od 29.5.2014 do 16.6.2014.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 16.6.2014.

 

 

 

                                                                                  Ing. Jozef Ostrodický

                                                                                        starosta obce