Obecné zastupiteľstvo v Dubníku. na základe § 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a § 11 ods. 4 písm. a/  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   vydáva tieto

 

 

 

 

 

Zásady hospodárenia

a nakladania

s majetkom obce  DUBNÍK

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1)   Obec Dubník je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi (§ 1 ods. 1 s použitím § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

(2)   Tieto zásady sa vzťahujú na majetok,  ktorý je vo vlastníctve obce Dubník, ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravujú najmä:

a)      obsahové vymedzenie majetku obce,

b)      nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,

c)      postup prenechávania majetku obce do užívania právnickým alebo fyzickým osobám,

d)      správu majetku obce,

e)      podmienky odňatia majetku subjektom, ktoré obec založila alebo zriadila,

f)       hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

g)      nakladanie s cennými papiermi,

h)      aukčný predaj vecí.

Zásady sa nevzťahujú na obvyklé nakladanie s majetkom vyplývajúce z vymedzeného predmetu činnosti subjektov, ktoré obec Dubník založila alebo zriadila.

 

 

 

 

Prvá hlava

majetok obce

§ 2

Úvodné ustanovenia

(1)   Majetkom obce Dubník sú veci vo vlastníctve obce a  majetkové práva  obce  (§ 8 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení).

(2)   Majetkom obce Dubník sú aj finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť a cenné listy, príp. obligácie.

(3)   Obci Dubník môže byť zverený majetok do dočasného užívania, resp. do správy  štátom, príp. inými fyzickými alebo právnickými osobami v súlade s platnou právnou úpravou.

(4)   S majetkom obce sú oprávnení nakladať a hospodáriť:

-          obecné zastupiteľstvo

-          starosta obce

-          zamestnanci obce

-          podnikateľské subjekty a ďalšie subjekty s majetkovou účasťou obce Dubník

-          rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

 

Iné subjekty sú oprávnené nakladať s majetkom obce len potiaľ, pokiaľ to vyplýva z osobitných rozhodnutí alebo postupu oprávnených orgánov obce.

 

§ 3

Majetok obce

(1)   Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

Majetok obce možno najmä:

a)      využívať v rámci plnenia úloh vyplývajúcich pre obec z toho ktorého zákona samostatne,

b)      dať do správy iným subjektom (najmä svojím rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám, svojím podnikateľským subjektom obce a pod.)

c)      dať do užívania – ak ide o neupotrebiteľný alebo prebytočný majetok,

d)      dať do prenájmu – a to jednotlivo alebo aj celý súbor vecí,

e)      bezodplatne poskytnúť určitým subjektom na plnenie úloh – nesmie to však odporovať cieľom a záujmom obce,

f)       vložiť ako majetkový základ do podnikania,

 

 

Darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, pokiaľ právna úprava neustanoví    inak.

(2)   Majetok obce možno použiť na účely uvedené v § 8 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – t.j. na verejné účely, podnikateľskú činnosť a  na výkon samosprávy obce.

(3)   Správa a údržba majetku obce je povinnosťou obce a je financovaná z rozpočtu obce.

Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnožovanie možno zorganizovať obecnú zbierku.

Pritom musí byť rešpektovaná platná právna úprava.

(4)   Obec Dubník je povinná zachovať účelové určenie nakladania s majetkom obce a nakladať s ním v rozsahu platnej právnej úpravy.

 

Druhá hlava

Nadobúdanie  a   prevody vlastníctva obce

§ 4

Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce

 

(1)   Obec Dubník môže nadobúdať majetok – hnuteľný aj nehnuteľný – od právnických aj fyzických osôb zmluvou a to odplatne alebo bezodplatne.

 Obec môže nadobúdať majetok dedením. Obec môže nadobúdať majetok aj vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou, príp. aj inými aktivitami pokiaľ to neodporuje osobitným právnym predpisom..

(2)   Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu určenú v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Dubníku a to je 50.000,– Sk.

            V ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce.

(3)   Obec môže nadobúdať veci bezodplatne – darovaním a dedením. Aj v týchto prípadoch sa musí použiť ust. § 4 ods. 2 týchto zásad.

(4)   Obec nadobúda majetok podnikateľskou činnosťou najmä v nasledovných prípadoch:

– majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb,

– vkladmi – peňažnými aj nepeňažnými – do obchodných spoločností v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

(5)   Obec nadobúda majetok aj investorskou činnosťou, najmä v nasledovných prípadoch:

-          stavbou objektov a budov,

-          v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo fyzickými osobami.

 

§ 5

Prevody vlastníctva majetku obce

 

(1)   Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú zmluvne. Zmluvné prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu obecným  zastupiteľstvom.

Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom.

(2)   Zmluvné prevody na iné právnické alebo fyzické osoby sa realizujú zásadne za cenu obvyklú na miestnom relevantnom trhu, pokiaľ nie sú dané  dôvody hodné osobitného zreteľa. Takéto dôvody musia byť vždy špecifikované v uznesení obecného zastupiteľstva o schválení zmluvného prevodu.

 Takýmto postupom nie je dotknutá osobitná právna úprava na úseku poskytovania štátnej pomoci.

 

Tretia hlava

prenechávanie majetku obce do užívania

§6

(1)   Obec môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh (neupotrebiteľný a prebytočný majetok) prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe. Prenechanie do užívania môže byť dohodnuté odplatné alebo bezodplatné.

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:

-          presnú špecifikáciu majetku obce

-          spôsob užívania

-          čas užívania

-          výšku odplaty za užívanie alebo ustanovenie o bezodplatnom užívaní

-          podmienky užívania

(2)   Prenechávať majetok obce na dočasné užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre obec ekonomicky výhodné.

(3)   Uzatváranie týchto zmlúv patrí do rozhodovacej právomoci starostu obce. O uzavretí zmlúv informuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 7

(1)   Podnikateľské subjekty a iné subjekty s majetkovou účasťou obce Dubník môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu najviac na dobu 5 rokov – pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, prípadne pokiaľ ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú – musí byť dodržaná zákonom stanovená výpovedná lehota.

(2)   Všetky zhora uvedené zmluvy podliehajú písomnému súhlasu starostu.

(3)   Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia sú povinné jeden exemplár nájomnej zmluvy zaslať na Obecný úrad v Dubníku.

 

Štvrtá hlava

správa majetku obce

§ 8

(1)   Obec môže zveriť svoj majetok do správy podnikateľským subjektom a iným subjektom s majetkovou účasťou obce, a to zmluvne.

Do správy sa dáva týmto subjektom tá časť majetku obce, ktorá slúži na plnenie ich úloh. Súčasne prechádzajú na tieto subjekty i majetkové práva a súvisiace záväzky.

(2)   Odovzdanie majetku do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a tiež zápisu do katastra nehnuteľností.

(3)   Subjekty, ktoré spravujú majetok obce sú oprávnené držať ho, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami a osobitnými právnymi predpismi.

            Nesmú ho scudzovať.

(4)   Subjekty, ktorým bol zverený majetok obce, sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce, jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(5)   Obec môže subjektom, ktoré spravujú majetok obce, tento odňať:

-          ak neplnia povinnosti uvedené v týchto zásadách,

-          ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný,

-          ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku.

(6)   Majetok obce sa odovzdáva do správy jednotlivým subjektom formou písomnej zmluvy, ktorá obsahuje aj presnú špecifikáciu odovzdávaného majetku, majetkových práv, záväzkov a pohľadávok.

 

Piata hlava

pohľadávky a iné majetkové práva obce

§ 9

(1)   Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

(2)   Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť.

(3)   Dlžníkovi, ak je ním občan, možno povoliť splátky alebo povoliť odklad zaplatenia pohľadávky dlžníkom písomne uznanej, čo do dôvodu a výšky, prípadne priznanej právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku, alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti.

(4)   Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

(5)    Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.

Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

(6)   Starosta obce môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok do výšky 1.000,– Sk, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je neefektívne.

             V ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 (7) Proti tomu istému dlžníkovi sa môže od vymáhania pohľadávky toho istého druhu  upustiť iba raz v kalendárnom roku.

(8)  Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

 (9) Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov (dane z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daní a poplatku podľa Zák.č. 582/2004 Z.z.) sa riadi dôsledne osobitnou právnou úpravou - zák.  SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

            Ustanovenie ods. 1 – 8 týchto zásad v týchto prípadoch nemožno použiť.

 

Šiesta hlava

nakladanie s cennými PAPIERMI  a aukcie

§ 10

(1)   Cenné papiere, kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva, za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov.

 Zároveň sa podporne použijú príslušné ustanovenia týchto zásad.

(2)   Predaj hnuteľných vecí formou aukcie upravujú osobitné právne predpisy a prípadne aj vnútorný predpis obce.

 

Siedma hlava

schvaľovanie orgánmi obce

§ 11

(1)   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, okrem už vyššie uvedených úkonov, vždy:

a)      všetky zmluvné prevody nehnuteľného majetku, s výnimkami upravenými zákonom,

b)      zmluvné prevody hnuteľného majetku nad hodnotu 50.000,– Sk, vrátane prevodov majetku v takejto hodnote medzi subjektami obce,

c)      likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce, ktorého nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 50.000,– Sk

d)      odňatie spravovaného majetku a jeho odovzdanie inému subjektu s majetkovou účasťou obce, pokiaľ jeho nadobúdacia hodnota presahuje 50.000,– Sk

V takomto prípade má subjekt nárok na náhradu nákladov vynaložených na zhodnotenie odobratého majetku.

e)      prenechanie majetku obce a majetku štátu zvereného obci do užívania subjektu – fyzickým a právnickým osobám,

f)       aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

g)      združovanie finančných prostriedkov,

h)      odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce,

i)        uzatvorenie záväzku presahujúceho rámec finančných zdrojov subjektov s majetkovou účasťou obce,

j)        majetkové vklady do obchodných spoločností,

 

 

 

(2)   Starosta obce, okrem už vyššie uvedených úkonov, schvaľuje:

a)      zmluvné prevody hnuteľného majetku v hodnote do 50.000,– Sk, vrátane prevodov majetku v takej hodnote medzi subjektami obce,

b)      likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce, ktorého nadobúdacia cena bola v rozpätí od 5.000,– Sk do 50.000,–  Sk,

c)      odňatie spravovaného majetku a jeho odovzdanie inému subjektu s majetkovou účasťou obce, pokiaľ jeho nadobúdacia hodnota je do 50.000,– Sk.

 V takomto prípade má organizácia nárok na náhradu nákladov vynaložených na zhodnotenie odobratého majetku.

d)      odpustenie, prípadne zníženie pohľadávky obce do hodnoty 1.000,– Sk, povolenie splátok, ako aj odklad platenia do 50.000,– Sk.

 

ôsma hlava

nakladanie s finančnými prostriedkami

a finančná hotovosť

§ 12

(1)   Obec a subjekty s majetkovou účasťou obce, rozpočtové a príspevkové organizácie obce si zriaďujú účty u peňažných ústavov v súlade s platnou právnou úpravou.

(2)   Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc, pokiaľ to neodporuje osobitným právnym predpisom – najmä zák. č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

(3)   Pokladničná hotovosť na Obecnom úrade v Dubníku nesmie zásadne presiahnuť sumu 350.000,– Sk.

            O výnimkách rozhoduje starosta obce, resp. ním poverený zamestnanec obce.

 

Deviata hlava

spoločné ustanovenia

§ 13

(1)   Majetok je obec povinná zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné najmä:

-          zisťovať a zaevidovať majetok obce,

-          oceniť majetok obce,

-          udržiavať a užívať majetok obce,

-          chrániť majetok pred poškodením, a zničením, stratou alebo zneužitím,

-          viesť majetok v predpísanej evidencii,

-          používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce.

(2)   Všetky úkony orgánov samosprávy obce ako aj organizácií pri nakladaní a správe majetku obce musia byť písomné, inak sú neplatné.

(3)   Obec Dubník môže prevádzať vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže len za podmienok uvedených v ustanovení § 9 ods. 4 – 6 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

(4)   Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy obce ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.

(5)   Obec môže, ak je to výhodné, majetok obce prenajímať. V týchto prípadoch je však potrebné osobitne dojednať možnosť odpisovania majetku obce v súlade s platnou právnou úpravou na úseku dane z príjmov.

(6)   Starosta obce môže bližšie konkretizovať ustanovenia týchto zásad vo svojich príkazoch, príp. pokynoch.

 

záverečné ustanovenia

§ 14

(1)   Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(2)   Na týchto „Zásadách hospodárenia s majetkom obce Dubník sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dubníku dňa 12. 12. 2007.

(3)   Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom  12. 12. 2007.

 

 

 

 

 

 

V Dubníku, dňa 12. 12. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Róbert   O r a v e c z

                                                                                            Starosta obce Dubník

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:   27. 11. 2007

Zvesené dňa :     12. 12. 2007