Obecné zastupiteľstvo v Dubníku. v súlade s ust. § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a     tieto

 

 

 

 

Z á s a d y

 

na ochranu majetku obce 

v podmienkach samosprávy obce Dubník

 

 

Prvá časť

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1)   Zásady upravujú základné vzťahy a povinnosti vedúcich zamestnancov a jednotlivých pracovísk pri ochrane majetku obce Dubník .

Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z osobitných zákonov – najmä zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zák. č. 215/2004 Z. z. o utajovaných skutočnostiach.

(2)   Ochrana sa musí zabezpečovať prostredníctvom organizačných zložiek na všetkých stupňoch riadenia.

(3)   Každý zamestnanec obce, starosta a poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní ochraňovať majetok obce pred jeho poškodením, zneužitím, odcudzením a zničením.

Každý z týchto subjektov je zároveň povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví osôb, na majetku a k neoprávnenému obohacovaniu na úkor obce Dubník .

 

§ 2

Základné pojmy

(1)   Pod ochranou majetku sa rozumie súbor opatrení obce na zamedzenie vniknutia nepovolaných osôb do objektov obce Dubník rozkrádania a poškodzovania majetku, úniku utajovaných skutočností a vzniku mimoriadnych udalostí. Za objekt sa považujú samostatné budovy alebo  súhrn budov a priestorov územne ohraničených, ktorých ochrana je zabezpečená, resp. zabezpečovaná z jedného miesta.

(2)   Ochrana majetku v sebe zahŕňa nasledovné druhy:

a)             režimové opatrenia,

b)             mechanické zábranné prostriedky,

c)             zabezpečovaciu techniku,

d)            fyzickú ochranu.

Jednotlivé druhy ochrany uvedené zhora sa v konkrétnej situácii navzájom prelínajú a dopĺňajú, pričom takto vytvárajú systém komplexnej ochrany objektov obce Dubník.

 

 

Druhá časť

Druhy ochrany majetku obce

I. Hlava

Režimové opatrenia

§ 3

Úvodné ustanovenia

                Režimové opatrenia v sebe zahŕňajú celý súbor administratívnych a organizačných opatrení na zabezpečenie chránených záujmov a hodnôt obce, najmä:

a)             prevádzkový režim osôb v objektoch obce – patrí sem napr.: kontrola vstupu návštev, cudzích osôb, popr. cudzincov a pod.,

b)             expedičný režim včítane vnášania a vynášania materiálov – patrí sem napr.: uskladňovanie a výdaj materiálov, vynášanie spisov a pod.,

c)             kľúčový režim.

 

§ 4

Prevádzkový režim

(1)   Vstup do objektov obce (obecný úrad a pod.) je povolený zamestnancom obce a všetkým osobám, ktoré s obcou prichádzajú do služobného styku.

(2)   Každý zamestnanec obce je povinný po príchode do objektu sa zaevidovať do evidencie dochádzky.

 Kniha dochádzky je umiestnená v kancelárií sekretárky.

(3)   Zamestnanci obce sa môžu zdržiavať mimo pracovnej doby a v sobotu a nedeľu v objektoch obce len na základe povolenia starostu. Poslanci obecného zastupiteľstva nemajú právo zdržiavať sa v objekte obce bez súhlasu a povolenia zodpovedného zamestnanca obce, resp. starostu obce. Povolenie môže byť dané jednorazovo alebo na dlhšie obdobie.

 

§ 5

Expedičný režim

(1)   Do objektov obce možno prinášať, resp. vnášať len také veci, ktoré sú bezprostredne určené na výkon pracovnej činnosti, resp. s týmto výkonom činnosti aspoň čiastočne súvisia.

(2)   Z objektov obce sa zakazuje vynášať, resp. vyvážať predmety, materiál a iné veci, ktoré patria do vlastníctva obce. Túto povinnosť je potrebné zakotviť do každej pracovnej zmluvy uzatváranej podľa zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov resp. zák. č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Výnimky z tohto ustanovenia môže dať jedine starosta.

(3)   Starosta a hlavný kontrolór sú oprávnení vykonávať náhodnú kontrolu vecí (vynášaných, resp. prinášaných).

 

§ 6

Kľúčový režim

(1)   Každý zamestnanec má od svojej pracovne (kancelárie) kľúče.

 Kľúče sa vydávajú oproti podpisu.

(2)   Náhradné kľúče od všetkých pracovísk sú uložené v miestnosti – sekretariáte obecného úradu.

(3)     Náhradné kľúče slúžia výlučne pre potreby obce a vydáva ich poverený zamestnanec.

 

 

II. Hlava

Mechanické zábranné prostriedky

§7

Úvodné ustanovenia

(1)   Mechanické zábranné prostriedky sú základným druhom ochrany objektov obce Dubník .

(2)   Pod mechanickými zábrannými prostriedkami rozumieme systém zábran umelo vytvorených, za účelom predchádzania rozkrádania a poškodzovania majetku obce.

 Systém zábran zahrňuje najmä:

-          zamrežovanie možných a pravdepodobných vstupov do objektov a ich spoľahlivé zabezpečenie,

-          umiestnenie trezorov, pokladníc a iných miest na ochranu peňažných hotovostí, utajovaných skutočností a pod.

 

§ 8

Zásady používania  mechanických zábranných prostriedkov

(1)   Mechanické zábranné prostriedky je nevyhnutné použiť podľa dôležitosti objektov, resp. miestností (napr. miestnosti vybavené počítačmi, faxom a pod.) a to tak, aby do týchto objektov nemohli vniknúť nežiadúce osoby.

(2)   Zamrežovanie okien treba vykonať tak, aby spĺňalo nielen bezpečnostné podmienky, ale aj estetické hľadiská. Inštalovanie mreží musí vylučovať ich demontáž z vonkajšej strany.

(3)   Dvere do dôležitých objektov nesmú mať sklennú výplň.

Časti miestností, v ktorých sa manipuluje s peňažnými prostriedkami  musia byť vhodným spôsobom oddelené od voľne prístupných miest na obecnom úrade.

(4)   Konštrukcia okien a dverí, včítane vstupných dverí do objektov obce, musí zabezpečovať dostatočnú odolnosť proti násilnému otvoreniu.

 

 

§ 9

Obecný úrad

                Na obecnom úrade musia byť použité nasledovné zábranné prostriedky:

-          trezor v pracovni starostu,

-          trezor v miestnosti pokladne,

-          kvalitné zámky s FAB vložkami, vo všetkých pracovniach úradu,

-          dvojité zabezpečenie zámkom miestnosti skladu a zariadení výpočtovej techniky,

-          trezor na odkladanie projektovej a výkresovej dokumentácie,

-          uzamykanie hlavného vchodu do budovy v stanovenom čase od 18.00 hod. do 6.30 hod.

 

Kľúč od hlavného vchodu majú určení zamestnanci obce pracujúci na obecnom úrade.

 

 

III. Hlava

Zabezpečovacia technika

§ 10

Zabezpečovacou technikou rozumieme:

-          elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu,

 

Systém zabezpečovacej techniky tvorí súbor spínačov, ktoré na vopred určené miesto signalizujú nebezpečnú situáciu (neoprávnené vniknutie a pod.).

Systém zabezpečovacej techniky musí byť vypracovaný v súčinnosti s ostatnými subjektami, ktoré vykonávajú činnosť v objekte stavby obecného úradu.

 

 

IV. Hlava

Fyzická ochrana

§ 11

(1)   Pod fyzickou ochranou rozumieme bezprostredné stráženie objektov, priestoru fyzickou osobou.

(2)   Pod  fyzickými osobami rozumieme:

-          zamestnancov dočasne poverených ochranou majetku obce,

-          iné osoby, ktorým ochrana majetku obce vyplýva z funkčného zaradenia.

 

Tretia časť

Záverečné ustanovenia

§ 12

(1)   Zásady na ochranu majetku obce sú záväzné pre všetkých jeho zamestnancov.

 Na ochranu majetku obce táto môže vytvoriť osobitné útvary – obecná polícia, poriadková služba a pod. Zriadením týchto útvarov však zostávajú ustanovenia týchto zásad v plnom rozsahu v platnosti.

(2)   Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa 27. 11. 2007.

(3)   Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku .

(4)   Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

(5)   Každý zamestnanec pred nástupom do zamestnania musí byť oboznámený s týmito zásadami.

 

 

 

V Dubníku, dňa 27. 11. 2007

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Róbert   O r a v e c z

                                                                                        Starosta obce Dubník