Obecné zastupiteľstvo v Dubníku. na základe  11 ods. 4 písm. a) Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe  ustanovení Organizačného poriadku Obecného úradu v Dubníku    v y d á v a    tieto

 

 

 

Z á s a d y

NAKLADANIA S FINANČNÝMI

PROSTRIEDKAMI OBCE  DUBNÍK

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1)   Tieto zásady upravujú v súlade s platnou právnou úpravou postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obce Dubník a tiež používanie rozpočtových prostriedkov v súlade s ust. § 7 a  8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s § 3 ods.3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

 

(2)   Tieto zásady ďalej podrobne upravujú zásady hospodárenia a nakladanie s finančnými prostriedkami obce Dubník  a tiež zásady nakladania s finančnými prostriedkami pri pohostení, občerstvení a daroch.

 

(3)   Tieto zásady upravujú tiež prostriedky kontroly rozpočtu obce Dubník.

 

 

Prvá časť

Rozpočet obce

§ 2

Úvodné ustanovenia

(1)   Základom finančného hospodárenia obce Dubník je rozpočet obce (ust. § 9 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

       Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie jedného kalendárneho roka, pokiaľ sa v súlade s ňou nezostavuje ako viacročný.

 

(2)   Rozpočet musí vyjadrovať ekonomickú samostatnosť obce Dubník  (ust. 4 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z.).

 

 

 

 

 

 

 

Prvá hlava

 

§ 3

Rozpočtový proces

 

(1)   Na vypracúvaní rozpočtu obce Dubník  sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva v rozsahu uvedenom v týchto zásadách.

(2)   Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri vypracúvaní rozpočtu obce je nasledovná:

 

A. Komisie obecného zastupiteľstva

 

-          sústreďujú požiadavky na čerpanie rozpočtu od obyvateľov obce, od právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov pracujúcich na obecnom úrade,

-          posudzujú tieto požiadavky najmä z hľadiska:

a) prínosu pre obec,

b) ochrany a tvorby životného prostredia,

c) riešenia sociálnych problémov obyvateľov

-          odporúčajú obecnej rade na zahrnutie do rozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek,

-          navrhujú koncepčné riešenia závažných  problémov obce,

-          vypracúvajú v rámci svojej pôsobnosti návrh rozpočtu obce.

 

 

B. Obecná rada

 

-          rozpracúva predkladané návrhy komisií obecného zastupiteľstva do jednotlivých položiek rozpočtu obce,

-          vytvára a vypracúva predbežný návrh rozpočtu, ktorý predkladá starostovi,

-          prerokúva záverečný návrh rozpočtu predložený starostom.

 

 

C. Starosta

 

-          riadi a usmerňuje práce na vypracovávaní rozpočtu obce,

-          zapracúva podnety od obyvateľov obce a ďalších fyzických a právnických osôb,

-          vypracúva konečnú verziu návrhu rozpočtu z návrhu predloženého obecnou radou,

-          je povinný konečnú verziu návrhu rozpočtu prerokovať s obecnou radou,

-          zabezpečuje v súčinnosti s obecným úradom všetky úkony potrebné k eventuálnemu poskytnutiu účelových, resp. neúčelových dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (podávanie žiadostí, zdôvodňovanie naliehavosti potrieb, rokovania, atď.).

 

D. Obecné zastupiteľstvo

 

-          určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu zvereným obci, kontroluje hospodárenie s ním (ust. § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.),

-          schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet (ust. § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.)

-          schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom obce,

-          schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.

 

(3)   Obecný úrad zabezpečuje organizačné a materiálno-technické úkony súvisiace s vypracúvaním návrhu rozpočtu obce na príslušný rok.

Za týmto účelom najmä:

a) zabezpečuje odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne a úplné spracovanie rozpočtu obce,

b) sústreďuje požiadavky na zahrnutie do rozpočtu od fyzických a právnických osôb, predkladá ich jednotlivým komisiám a obecnej rade,

c) vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,

d) na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.

 

(4)   Pri spracúvaní rozpočtu všetky zhora uvedené subjekty musia zohľadňovať potrebu finančných prostriedkov na dokončenie (resp. dokončovanie) rozpočtových stavieb a úloh z predchádzajúceho obdobia.

 

(5)   Obecný úrad zabezpečuje spracúvanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou - § 3 ods.5 a § 12 ods.4 zák. 583/2004 Z.z.).

 

 

§ 4

Rozpočet obce

 

(1)   Rozpočet obce musí obsahovať (ust. § 4 zákona č. 583/2004 Z.z.) príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené:

a)      finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na

       území obce a finančné vzťahy k obyvateľom žijúcim na území obce vyplývajúce zo zákonov,

       ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN ako aj zo zmlúv,

b)      finančné vzťahy k štátu podľa ust. § 3 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z.,

c)      finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou,

d)      finančné vzťahy k VÚC,

e)      finančné vzťahy k iným právnickým osobám, ktorých je obec zakladateľom.

 

(2)   Rozpočet obce môže obsahovať aj ďalšie finančné vzťahy podľa zákona (ust. § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z.)

 

(3)   Príjmy a výdavky rozpočtu obce sú vymedzené v platnej právnej úprave (ust. § 5 a 7 zákona č. 583/2004 Z.z.).

 

§ 5

Použitie rozpočtových prostriedkov

 

(1)   Rozpočtové prostriedky sa majú použiť do konca kalendárneho roka, pokiaľ z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené účely a za vopred stanovených podmienok. Podliehajú  ročnému zúčtovaniu a kontrole príslušných orgánov štátnej správy.

 

(2)   Prebytky hospodárenia rozpočtu obce možno previesť do rozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. (ust. § 9 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.)

 

(3)   Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovnáva počas rozpočtového roka zmenami vo svojom rozpočte. (ust. § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.)

 

(4)   Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta.

Starosta je povinný jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu obecnému zastupiteľstvu.

 

(5)   Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá nebola (nie je) uvedená v rozpočte obce, možno ju realizovať len jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      hospodárnejším plnením úloh v rámci určeného rozpočtu,

b)      z rezervy rozpočtu obce,

c)      z iných zdrojov (úver, združenia prostriedkov a pod.),

d)      rozpočtovým opatrením,

e)      odsunutím platby iného, menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore  s povinnosťami obce pti zabezpečovaní je riadnej činnosti, obec je zároveň povinná       prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov,  ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov,

f)       využitím vlastných a návratných  zdrojov financovania.

 

V ojedinelých a naliehavých prípadoch, môže starosta bez súhlasu obecného zastupiteľstva použiť finančné prostriedky v jednotlivom prípade do výšky 50.000,– Sk.

 

O použití finančných prostriedkov musí starosta bezodkladne oboznámiť obecné zastupiteľstvo.

 

      Spôsoby uvedené pod písm. a), b), e) a f) môže realizovať starosta vo výlučnej právomoci.

      Spôsoby uvedené pod písm. c) a d) schvaľuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu (ust. § 11 ods. 4 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.), s výnimkou prípadu uvedeného v ods. 7 tohto ustanovenia.

 

(6)   Rozpočtovými opatreniami pre účely týchto zásad sú:

-          presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu,

-          prekročenie limitu výdavkov,

-          viazanie rozpočtových prostriedkov.

 

(7)   Starosta obce je oprávnený samostatne po prejednaní v obecnej rade realizovať:

-          presuny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu do výšky 100.000,– Sk, pokiaľ je zrejmé, že ide o plnenie naliehavých úloh,

-          prekročenie limitu výdavkov o 20.000,– Sk.

 

(8)   Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce každoročne určí rozsah viazania rozpočtových prostriedkov

      Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia.

 

(9)   Obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených inými zákonmi (ust. § 10 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z.).

 

(1)   Obec je povinná zaviesť ozdravný režim a nútenú správu za podmienok  uvedených v platnej právnej úprave (ust. § 19 a nasl. zákona č. 583/2004 Z. z.).

 

 

Druhá hlava

Porušenie rozpočtovej disciplíny

§ 6

(1)   Porušením rozpočtovej disciplíny je neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov rozpočtu obce. 

Za porušenie rozpočtovej disciplíny sa považuje aj nedodržanie podmienok, za ktorých sa rozpočtové prostriedky poskytli (ust. § 31 zákona č. 583/2004 Z.z.).

 

(2)   Subjekty, ktoré porušili rozpočtovú disciplínu sú povinné realizovať odvod a zaplatiť pokutu a  penále v súlade s osobitnou úpravou (ust. § 31 zákona č. 583/2004 Z. z.)

(3)   Odvod, pokutu  a penále za neoprávnené použitie a zadržanie prostriedkov rozpočtu obce ukladá a vymáha príslušný orgán obce. Ukladanie a vymáhanie odvodu a penále sa riadi zák. č. 71/1967 zb. o správnom konaní.

 

Tretia hlava

Hlavný kontrolór obce

§ 7

(1)   Hlavný kontrolór má osobitné postavenie v rámci nakladania s finančnými prostriedkami.

 

(2)   Na úseku rozpočtu obce plní najmä tieto úlohy:

-    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu,

-    vypracúva odborné stanoviská k návrhu záverečného účtu,

-    kontroluje plnenie úloh na úseku čerpania rozpočtu

-    odsúhlasuje použitie finančných prostriedkov počas ozdravného režimu v obci,

-    plní ďalšie úlohy podľa platnej právnej úpravy .

 

(3)   Výsledky svojej činnosti kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

 

Druhá časť

Rezervný fond

 

§ 8

 

(1)   Obec vytvára rezervný fond vo výške, ktorú odsúhlasí obecné zastupiteľstvo po schválení záverečného účtu za predchádzajúci rok.

 

(2)   Minimálny ročný prídel do rezervného fondu je 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka (ust. § 15 zákona č. 583/2004 Z. z.).

 

 

TRETIA  ČASŤ

ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

§ 9

(1)   Ak rozpočet obce na príslušný rok nie je schválený do 31.12. bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára kalendárneho roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

 

(2)   Ak návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok nie je predložený obecnému zastupiteľstvu do 31.12. bežného roka, bude obec hospodáriť podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka a to podľa pravidiel uvedených v ust. § 11 zákona č. 583/2004 Z.z..

 

(3)   Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočňované v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ

ZÁVEREČNÝ ÚČET A  ÚČTOVNÁ  UZAVIERKA

§ 10

(1)   Záverečný účet obce Dubník obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce (ust. § 16 zákona č. 583/2004 Z. z.)

 

(2)   Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

       Návrh záverečného účtu vypracúva starosta v súčinnosti s obecným úradom.

 

(3)   Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, ust. § 16 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z.).

 

 

PIATA ČASŤ

PROSTRIEDKY NA POHOSTENIE, OBČERSTVENIE A DARY

§ 11

(1)  Za výdavky na pohostenie a občerstvenie sa považujú:

a)   výdavky na pohostenie:

      - spojené s pobytom návštev zo zahraničia,

- poskytnuté tuzemským hosťom pri oficiálnych alebo pracovných jednaniach,

- poskytnuté účastníkom pracovných jednaní,

- poskytnuté pri rokovaniach.

 

b)      výdavky na občerstvenie:

- pri bežných pracovných jednaniach a pracovných poradách starostu, prednostu obecného

  úradu a vedúcich oddelení s účastníkmi jednania, ktorí nie sú pracovníkmi obce,

       - pri pracovných zasadaniach obecnej rady, obecných komisií a obecného zastupiteľstva.

 

     

(2)  Výdavky na občerstvenie schvaľuje starosta a ekonóm obecného úradu.

 

(3)  Dary upomienkového charakteru možno poskytnúť:

   -  zahraničným hosťom,

   -  pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku a 50 rokov životného jubilea zamestnanca obce

      do výšky 500,– Sk,

   -  vo výnimočných prípadoch poskytne sa dar alebo cena pri významných športových alebo

      kultúrnych udalostiach (súťažiach) medzinárodného dosahu a pri súťažiach usporiadaných  

     obcou.

 

(4)  O poskytnutí daru a jeho hodnote rozhoduje starosta obce.

 

(5) Za dar sa nepovažuje poskytnutie drobných predmetov za účelom reklamy, propagácie a upomienky, napr. ceruzky, perá, odznaky, kalendáre, poznámkové bloky a iné upomienkové predmety s označením obce Dubník.

 

(6) Za hospodárenie s prostriedkami určenými na pohostenie, občerstvenie a dary zodpovedajú ekonóm obecného úradu a starosta.

 

(7) Všetky výdavky na pohostenie, občerstvenie a dary sa musia riadne účtovať a to tak, aby zo špecifikácie výdavkov bolo zrejmé, že ustanovenia týchto zásad boli dodržané.

 

 

ŠIESTA  ČASŤ

POLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 12

(1)   Návrhy rozpočtu obce a záverečného účtu musia byť pred schválením uverejnené aspoň na 15 dní na úradnej tabuli v obci, príp. iným vhodným spôsobom.

 

(2)   Tieto zásady sú záväzné pre všetkých pracovníkov obce Dubník.

 

(3)   Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku.

 

(4)   Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dubníku dňa  27. 11. 2007.

 

(5)   Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom  27. 11. 2007.

 

 

 

 

 

 

V Dubníku, dňa 27. 11. 2007

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Róbert    O r a v e c z

                                                                                                   Starosta obce Dubník