Zásady vyrubovania a platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len poplatok) a dane z nehnuteľností od roku 2013

 

1)    Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2)    Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a)    fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

b)    právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c)     podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

3)    Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkáreň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

4)    Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

5)    Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

6)    Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

 

1)    Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a)    uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácností, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b)    uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c)     ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2)    Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANE ZA PSA A MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

1)    Sadzby dane z nehnuteľností

 

A)  hodnoty pozemkov

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy   0,06 EUR/m2

- rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky

  využívané vodné plochy                                           1,85 EUR/m2

- orná pôda, chmeľnice,vinice, ovocné sady        0,7438 EUR/m2  

                    -  trvalé trávnaté porasty                                       0,1523 EUR/m2

                    - záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné

                      plochy, stavebné pozemky                                    1,85 EUR/m2

 

B)   sadzby dane z pozemkov

-         orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

a trvalé trávnaté porasty                                  0,35 %

                           - záhrady                                                                   0,40 %

                           - zastavané plochy a nádvoria, ost.plochy              0,45 %

                           - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske

                             lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárs-

                             ky využívané vodné plochy                                     0,45 %

                           - za stavebné pozemky                                               0,50 %

 

2)    Ročná sadzba dane za stavby

 

a)    0,082 EUR/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b)    0,215 EUR/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c)     0,199 EUR/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d)    0,265 EUR/m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

e)     0,564 EUR/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

f)      1,427 EUR/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

g)    0,331 EUR/m2 za ostatné stavby

 

-         príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách je 0,033 EUR každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

3)Sadzba dane z bytov

a) ročná sadzba za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome je 0,132 m/2

b) dane z bytov za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť a za nebytové priestory slúžiace ako garáž na území obce Dubník je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome je 0,265 EUR.

 

     

                        

 

                          VYRUBENIE POPLATKU A SPLATNOSŤ

 

1)    Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2)    Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3)    Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.

4)    Obec určuje platenie poplatku a dane z nehnuteľností v štyroch rovnakých splátkach od 50 EUR pre fyzickú osobu a od 1000 EUR pre právnickú osobu. Termín splátok je nasledovný:

1.     splátka do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia

2.     splátka do 30.6.2013

3.     splátka do 31.8.2013   4.  splátka do 31.10.2013

VRÁTENIE, ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU

 

1)    Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

2)    Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov – pracovná zmluva, potvrdenie o návšteve školy, čestné prehlásenie, preukazovať, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

3)    Obec na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môže vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

 

 

V Dubníku dňa 01.03.2013