Harmonogram úloh pri zavedení eura v SR (radené podľa termínov plnenia)

 

 

Obdobie

Oblasť

Úloha

Zodpovednosť

Plnenie

2007/XII.

1a

Menovanie pracovnej skupiny na zavedenie eura v obci

Starosta/OZ

 

 

2007/XII.

1a

Schválenie plánu obce,  ako aj plánu jej rozpočtovej organizácie na zavedenie eura, určenie zodpovednosti a harmonogramu plnenia úloh v obecnom zastupiteľstve

OZ

 

2007/XII.

1a

V prípade, že obec schváli pristúpenie k Etickému kódexu, treba toto rozhodnutie zverejniť na www.euro.vlada.gov.sk

Ing. Čupková

 

2007/XII.

1b

Prijatie interných smerníc k činnosti pracovnej skupiny na zavedenie eura v obci

Ing. Čupková

 

2007/XII.

1b

Revízie všeobecne záväzných nariadení, rozhodnutí starostov, interných smerníc, rozhodnutí riaditeľov organizácií

Michňová

 

2007/XII.

2a

Kvantifikácia výdavkov spojených so zavedením eura

Ing. Čupková /Michňová

 

2007/XII.

2a

Spracovanie a schválenie rozpočtu implementačných nákladov spojených so zavedením eura

Ing. Čupková /Michňová/OZ

 

2007/XII.

2a

Zapracovanie rozpočtu implementačných nákladov do rozpočtu na rok 2008

Michňová

 

2007/XII.

2a

Určenie rozpočtovej rezervy na neplánované výdavky spojené s prechodom na euro na rok 2008

Ing. Čupková

 

2007/XII.

2a

Príprava viacročného rozpočtu obce na roky 2008/2010 v SKK

Ing. Čupková /Michňová

 

2007/XII.

4a

Revízie informačných finančných systémov obce

Galgócziová

 

2007/XII.

4a

Identifikácia potrieb na úpravu informačných finančných systémov pri zavedení eura

Galgócziová

 

2007/XII.

4a

Posúdenie zložitosti zavedenia eura v prípade, ak je v obci informačný systém ako celok postavený z produktov a aplikácií rôznych firiem, ktoré sú prepojené napr. spoločným účtovným systémom

Galgócziová

 

2007/XII.

4a

Preverenie rozhraní jednotlivých systémov, stanoviť, či jednotlivé informačné systémy musia kvôli prepojeniam prejsť na euro naraz alebo úpravy sa môžu vykonať krok za krokom

Michňová

 

2007/XII.

4a

Kontrola zmluvy s dodávateľom software, či zahŕňa aj úpravy na euro, v prípade potreby uzatvorenie dodatku k zmluve

Ing. Čupková

 

2007/XII.

4a

Rokovania s dodávateľom finančného informačného systému o jeho aktualizácií

Galgócziová

 

2007/XII.

5

Spracovanie stručného komunikačného plánu obce s dôrazom na miestne informácie (určenie cieľových a ohrozených cieľových skupín, výber nástrojov, určenie rozsahu miestnych informácií)

Ing. Čupková

 

2007/XII.

1a

Oboznámenie sa s obsahom Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike a osvojenie si odporúčaní národného koordinátora

celá pracovná skupina

 

2007/XII.

1a

Oboznámenie sa s obsahom „generálneho zákona“ o zavedení eura v SR, pravidlá duálneho oceňovania, kontroly a dozoru

celá pracovná skupina

 

2007/XII.

1b

Pri schvaľovaní polročného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 nezabudnúť na kontroly plnenia plánu obce na zavádzanie eura

Ing. Čupková

 

2007/XII.

4a

Vypracovanie plánu konverzie a úpravy informačných finančných systémov s harmonogramom potrebných krokov a určením zodpovednosti

Ing. Čupková

 

2007/XII.

4a

Zohľadnenie schopnosti konverzie na euro pri zabezpečovaní a nákupe nových informačných finančných systémov a technológií

Michňová

 

2007/XII.

4c

Revízie technických zariadení a ich príprava k prechodu na euro

Galgócziová

 

2007/XII.

6

Určenie zamestnancov na vykonávanie dohľadu a kontroly v období leto 2008, rok 2009

Ing. Čupková

 

2007/XII.

5

Zahrnutie informácie o dopade zavedenia eura na miestnej úrovni na výročné stretnutia miestnych spolkov a organizácií

celá pracovná skupina

 

2007/XII.

5

Zahrnutie informácie o pláne obce na zavedenie eura na výročné stretnutia miestnych spolkov a organizácií

celá pracovná skupina

 

2007/XII.

5

Publikovanie informácie o schválenom pláne obce na zavedenie eura v miestnom rozhlase, vývesnej tabuli, internetovej stránke

Galgócziová

 

2007/XII.

5

Publikovanie zloženia eurotímu obce na vývesnej tabuli, internetovej stránke.

Galgócziová

 

2008/I.

2f

Zmapovanie potreby a rozhodnutie o konverzii archivovaných dát pre potrebu historického porovnávania, analýzy, rozpočtovanie a iné procesy riadenia v obci.

Ing. Čupková

 

2008/I.

2f

Objednanie konverzie archivovaných dát a uzatvorenie zmluvy na vykonanie konverzie archivovaných dát

Galgócziová

 

2008/I.

5

Vyhľadať osoby, ktoré by mohli uľahčiť kontakt so segregovanou rómskou komunitou

Galgócziová

 

2008/II.

4a

Oboznámenie sa s obsahom príručky MH SR na výkon kontroly

celá pracovná skupina

 

2008/III.

3c

Preškolenie všetkých zamestnancov obce o povinnostiach obce a harmonograme postupu obce pri zavedení eura

Michňová

 

2008/III.

4a

Vykonanie úprav a dodávka aktualizovaného IS na vykonávanie duálneho zobrazovania

Michňová

 

2008/III.

6

Preškolenie zamestnancov na výkon dohľadu a kontroly (v gescii MH SR)

Ing. Čupková

 

2008/IV.

3a

Kontrola a úprava cenníkov v sociálnych službách

Galgócziová

 

2008/IV.

3a

Kontrola a úprava cenníkov v oblasti rekreačných aktivít, športu, kultúry, atď

Galgócziová

 

2008/IV.

3a

Kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti

Galgócziová

 

2008/IV.

3a

Kontrola a úprava poplatkov v knižnici

Galgócziová

 

2008/IV.

3a

Kontrola úpravy v oblasti bytového a tepelného hospodárstva

Galgócziová

 

2008/IV.

3a

Kontrola cenníka platieb za vylepovaciu činnosť

Galgócziová

 

2008/IV.

3a

Kontrola cenníka za poskytnutie prepravnej služby, ťahanie žump

Galgócziová

 

2008/IV.

3c

Úpravy informačných systémov v oblasti miezd

Galgócziová

 

2008/V.

3b

Zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt v období júl – december 2008 (výplatné pásky, konverzný kurz, poskytované služby a pod.)

Galgócziová

 

2008/V.

4a

Oboznamovanie sa zamestnancov s novou aplikáciou finančného informačného systému na duálne zobrazovanie

Ing. Čupková

 

2008/VI.

1b

Pri schvaľovaní polročného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008 nezabudnúť na kontroly plnenia plánu obce na zavádzanie eura.

Ing. Čupková

 

2008/VI.

1c

Inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov a dohôd obce s dodávateľmi a odberateľmi prác, tovarov a služieb s dôrazom na peňažné sumy cien služieb, prác a tovarov, pokút, penálov a úrokov v SKK

Michňová

 

2008/VI.

3c

Výplatné pásky musia od leta 2008 obsahovať aspoň celkovú sumu k výplate v SKK aj v EUR. Jednotlivé zložky miezd budú vyčíslené v SKK. Za január 2009 a ďalej to bude naopak.

Galgócziová

 

2008/VI.

5

Vytvorenie priestoru na informovanie občanov o zmenách, ktoré sa ich konkrétne dotýkajú v súvislosti so zavedením eura, na obecnom úrade pri vybavovaní záležitostí občanov.

Michňová

 

2008/VI.

5

Oboznámenie sa s nástrojmi celoslovenskej kampane

celá pracová skupina

 

2008/I.polrok

5

Kontakt s ohrozenými cieľovými skupinami – zisťovanie, akú konkrétnu pomoc by potrebovali na úrovni obce

Ing. Čupková

 

2008/VII.

2d

Inventarizácia tlačív, formulárov a informačných brožúr a materiálov k správe daní

Michňová

 

2008/VII.

6

Vykonávanie dohľadu a kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona o zavedení eura

Ing. Čupková

 

2008/VII.

5

Spracovať informácie o najbližších pracoviskách Slovenskej obchodnej inšpekcie (presná adresa, telefónne a faxové číslo, e-mail, prípadne hodiny pre verejnosť)

Galgócziová

 

2008/VII.

5

Spracovať informácie o najbližšom oddelení Policajného zboru pre prípad výskytu podozrivých ponúk na zámenu väčšieho množstva hotovosti a pod. (presná adresa, telefónne a faxové číslo, e-mail, prípadne hodiny pre verejnosť)

Galgócziová

 

2008/VII.

5

Zverejniť meno pracovníka, povereného výkonom kontroly v miestnych podmienkach (plus kontakt, čas, kedy a kde ho môžu občania osloviť)

Ing. Čupková

 

2008/VII.

6

Umiestniť tabuľu s konverzným kurzom na viditeľné miesto na OÚ

Michňová

 

2008/VII.

6

Poskytovať súčinnosť ďalším orgánom dohľadu a kontroly pri povinnosti duálneho zobrazovania cien tovarov a služieb

Ing. Čupková

 

2008/VIII.

5

Informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni – zmena VZN, zmena platobných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, poplatkov za služby, zmena platieb za prenájmy priestorov, zmena poplatkov v sociálnej, školskej a ďalších oblastiach

celá pracovná skupina

 

2008/IX.

1c

Rozhodnutie o zachovaní zmluvných vzťahov na základe rešpektovania princípu kontinuity právnych vzťahov v zmluvách a dohodách pri premene peňažných súm z SKK na euro prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu

Ing. Čupková

 

2008/IX.

2e

Faktúry aj knihy faktúr za „staré obdobia“ sa musia dať vytlačiť aj v EUR

Michňová

 

2008/IX.

2g

Konzultácie dopadu vykonávaných úprav v účtovníctve, fakturáciách a daňových povinnostiach s audítorom, daňovým poradcom

Michňová

 

2008/IX.

3c

Tlač mzdových listov a iných podkladov na kontrolu daní, odvodov, nárokov, ktoré sa týkajú údajov do 31. 12. 2008, musia byť tlačiteľné v SKK aj v EUR

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby si nenechávali vysokú hotovosť v slovenských korunách

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby si hotovosť včas, pred 31. decembrom 2008, uložili v bankách

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby v období duálneho hotovostného obehu nezneužívali obchody na funkciu zmenárne

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť poznávaniu pravých bankoviek a mincí – pozor na prípadné falšovanie

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby v nijakom prípade nevymieňali hotovosť Sk na eurá mimo bánk

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť poznávaniu pravých bankoviek a mincí

Galgócziová

 

2008/X.

5

Opakovane vyzývať občanov, aby každé podozrivé konanie v súvislosti s výmenou hotovosti nahlásili na OÚ, PZ, SOI

Galgócziová

 

2008/X.

2a

Príprava viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 v SKK

Ing. Čupková Michňová

 

2008/X.

2c

Všetky výstupy z údajov do 31. 12. 2008 musia byť tlačiteľné v SKK ale aj v prepočte na EUR

Michňová

 

2008/X.

3e

Určenie potreby hotovosti a prijatie rozhodnutia o jej obstaraní od peňažného ústavu

Galgócziová

 

2008/X.

3e

Konzultácie s peňažným ústavom o dostupnosti, resp. prípadnej dodávke euro bankoviek a euro mincí

Galgócziová

 

2008/X.

5

Informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu

Ing. Čupková

 

2008/XI.

1d

Kontrola a zmena obsahu zmlúv o prenájme majetku obce

Ing. Čupková

 

2008/XI.

1d

Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31. 12. 2008

starosta obce

 

2008/XI.

2d

Inventarizácia sadzieb daní a poplatkov, príprava ich konverzie a spôsob zverejnenia pre občanov

Ing. Čupková

 

2008/XI.

2d

V zmysle novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch príprava a schválenie nového VZN s účinnosťou od 1.1.2009

Ing. Čupková

 

2008/XI.

2d

Kontrola a príprava zmeny platobných výmerov

Galgócziová

 

2008/XI.

2e

Knihy faktúr za „staré obdobia“ sa musia dať vytlačiť aj v mene euro

Michňová

 

2008/XI.

3c

Zmena platových poriadkov obce

Galgócziová

 

2008/XI.

3d

Zisťovanie a vyčíslenie potrieb na nové investície v súvislosti so zavedením eura

Ing. Čupková

 

2008/XI.

3e

Preškolenie zamestnancov v pokladniach

Galgócziová

 

2008/XI.

3e

Uzavretie dohody o predzásobení eurohotovosťou s peňažným ústavom

Galgócziová

 

2008/XI.

3e

Zabezpečiť materiálne podmienky na bezpečné uskladnenie zásob hotovosti v euro mene

Michňová

 

2008/XI.

3e

Riešiť poistenie hotovosti v mene euro

Michňová

 

2008/XI.

3e

Vytvorenie materiálnych a bezpečnostných podmienok na vedenie pokladníc v dvoch menách v období duálneho hotovostného peňažného obehu

Michňová

 

2008/XI.

3e

Vytvorenie materiálnych a bezpečnostných podmienok na vedenie pokladníc v dvoch menách v období duálneho hotovostného peňažného obehu

Michňová

 

2008/XI.

3e

Zabezpečenie vzorov euro bankoviek a mincí

Ing. Čupková

 

2008/XI.

3e

Zabezpečenie technických pomôcok na overovanie pravosti bankoviek

Ing. Čupková

 

2008/XI.

3e

Oboznámiť pracovníkov v pokladniach s úlohami v období duálneho hotovostného peňažného režimu

Galgócziová

 

2008/XI.

4a

Vykonanie úprav a dodávka aktualizovaného IS na konverziu SKK na EUR

Michňová

 

2008/XI.

4a

Testovanie informačných finančných systémov na konverziu SKK na EUR

Michňová

 

2008/XI.

4a

Oboznamovanie sa zamestnancov na prácu s aktualizovaným finančným informačným systémov

Michňová

 

2008/XII.

1c

Príprava a schválenie potrebných zmien v zmluvách v súlade s oficiálne stanoveným prepočítacím kurzom alebo s novými peňažnými sumami na základe vzájomnej dohody zmluvných strán

Ing. Čupková

 

2008/XII.

1c

Modifikácia finančných častí zmlúv na využívanie finančných prostriedkov z EU

Ing. Čupková

 

2008/XII.

2b

Vedenie účtovných dokladov do 31. 12. 2008 v slovenskej mene

Michňová

 

2008/XII.

2d

Do dňa zavedenia eura pri všetkých úkonoch vykonávaných pri správe daní uvádzať peňažné sumy v slovenských korunách

Michňová

 

2008/XII.

2d

Stiahnutie z obehu doterajších tlačív a formulárov k správe daní a nahradenie novými k 1. 1. 2009

Michňová

 

2008/XII.

2d

V daňových priznaniach podávaných za zdaňovacie obdobia predo dňom zavedenia eura, budú peňažné sumy vykazované v slovenských korunách, pričom daň na úhradu alebo preplatok na dani daňový subjekt prepočíta konverzným kurzom na euro.

Michňová

 

 

 

2008/XII.

2e

Príkazy na úhrady dobropisov vystavené s dátumom splatnosti po 1. 1. 2009 musia byť v EUR

Michňová

 

2008/XII.

2e

Príkazy na úhradu, ktoré sa vystavia vopred s dátumom splatnosti po 1. 1. 2009, treba vystaviť v EUR

Michňová

 

2008/XII.

2e

Všetky zostavy s prehľadmi bankových operácií do 31. 12. 2008 sa musia dať vytlačiť aj v EUR

Michňová

 

2008/XII.

3c

Výplatná páska za mesiac december 2008 bude vystavená v SKK

Galgócziová

 

2008/XII.

3c

Výkazy poistného, daní, ... za december 2008 budú v SKK, ale ich finančné vyrovnanie už bude v EUR

Galgócziová

 

2008/XII.

3d

Verejné obstarávanie – investícií, materiálu a služieb spojených so zavedením eura

Ing. Čupková

 

2008/XII.

3e

Rozhodnúť o postupe pri výmene hotovosti slovenskej meny na eurá, jednorázovo bez poplatku 50 ks bankoviek a 50 ks mincí.

Starosta obce

 

2008/XII.

2e

Príkazy na úhrady faktúr vstavené s dátumom splatnosti po 1. 1. 2009 musia byť v mene euro

Michňová

 

2008/XII.

5

Zahrnutie informácie o zmenách v súvislosti so zavedením eura na výročné stretnutia miestnych spolkov a organizácií (konkrétne informácie – napr. daň z nehnuteľnosti, poplatky, prenájom priestorov, poplatky za opatrovateľskú službu a pod.)

celá pracovná skupina

 

2008/II.polrok

5

V prípade, že na OÚ budú k dispozícii univerzálne tlačové materiály do každej domácnosti v jazyku národnostných menšín, opakované zverejnenie tejto informácie v miestnom rozhlase s uverejnením prasného miesta a času, kedy si občania materiál môžu vyzdvihnúť

Ing. Čupková

 

2008/II.polrok

5

V prípade, že obciam budú dodané informačné plagáty, ich zverejnenie na viditeľných miestach a na oficiálnych vývesných tabuliach

Michňová

 

2008/II.polrok

5

Realizácia úloh, obsiahnutých v komunikačnom pláne v oblasti osobnej komunikácie

celá pracovná skupina

 

2008/II.polrok

1a

Do 31. 12. 2008 má byť prijatých 54 zákonov a ďalšie vykonávacie predpisy s účinnosťou od 1. 1. 2009, z nich minimálne 16 bude mať priamy dopad na obce a ich VZN a právne normy

Ing. Čupková

 

2008/II.polrok

5

Spracovanie informácií o najbližších bankách a ich otváracích hodinách v súvislosti s výmenou korunových bankoviek a mincí za eurá, prípadné zmeny priebežne overovať a zverejňovať

Ing. Čupková

 

2008/II.polrok

5

Informovať občanov neustále o povinnosti duálneho zobrazovania cien tovarov a služieb

celá pracovná skupina

 

2008/II.polrok

5

Informovať občanov neustále o prípadoch, keď duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb nie je povinné

celá pracovná skupina

 

2008/II.polrok

5

Spracovať informáciu o tom, kde možno podať sťažnosť alebo upozorniť na nedodržanie pravidiel duálneho oceňovania, prípadné doplnky a zmeny priebežne zverejňovať

Ing. Čupková

 

2008/priebežne

1a

Priebežné monitorovanie a hodnotenie plnenia plánu obce

starosta obce obecná rada

kontrolór obce

obecné zastupiteľstvo

 

2008/priebežne

1a

Priebežné oboznamovanie sa s obsahom nových zákonov alebo s novelizáciou zákonov, ktorých zmeny budú dôležité pre zabezpečenie právnej istoty a hladkého zavedenia eura v podmienkach obce.

celá pracovná skupina

 

2008/priebežne

2e

Faktúry s dátumom dodania do 31. 12. 2008 evidovať v slovenskej mene

Michňová

 

2008/priebežne

2e

Faktúry s dátumom dodania do 31. 12. 2008 budú primárne vystavené v slovenskej mene (prepočet na euro)

Michňová

 

2008/priebežne

3d

Revízie a výmena formulárov, daňových priznaní, platobných výmerov, metodických pokynov a brožúr pre FO a PO

Michňová

 

2008/priebežne

5

Vytvorenie časového priestoru u poverených zamestnancov na OÚ, aby občanov mohli informovať o zavedení eura pri vybavovaní ich rôznych záležitostí

Michňová

 

2009/1.-16.I.

2d

Odo dňa zavedenia eura do 16 dní po zavedení eura správca dane, ktorým je obec môže prijímať peňažné sumy v slovenských korunách a aj v eurách, pričom sa bude vychádzať z konverzného kurzu.

Galgócziová

 

2009/1.-16.I.

 

2e

Na obdobie od 1 .1 2009 do 16. 1. 2009 je potrebné podporovať duálny platobný režim: t.j. je nutné vedieť prijímať sumy v SKK aj v EUR, ale vydávať iba v EUR

Galgócziová

 

2009/1.-16.I.

3e

Príjem hotovosti v eurách a korunách zároveň

Galgócziová

 

2009/1.-16.I.

3e

Vydávanie hotovosti len v eurách

Galgócziová

 

2009/1.-16.I.

3e

Zvýšenie bezpečnosti prijímania hotovosti (falošné bankovky – eurá, falošné bankovky – koruny, podvody s neúplnými bankovkami – koruny)

Galgócziová

 

2009/I.

2a

Premena viacročného rozpočtu na roky 2009-2011 na EUR

Michňová

 

2009/I.

2b

Vedenie účtovných dokladov od 1.1.2009 v mene euro

Michňová

 

2009/I.

2b

Zostaviť účtovnú závierku k 31. 12. 2008 v slovenských korunách

Michňová

 

2009/I.

2b

Pri uzávierkových procesoch prepočítať: Nové ohodnotenie aktív a pasív (zrejme podľa konverzného kurzu) Koncové stavy účtov 2008 z SKK prepočítať na poč. stavy 2009 v EUR. Otvorené pohľadávky a záväzky previesť z SKK na EUR

Michňová

 

2009/I.

2c

Účtovné jednotky prepočítajú k 1. 1. 2009 majetok a záväzky znejúce v slovenskej mene na euro konverzným kurzom podľa pravidiel

Michňová

 

2009/I.

2c

Ak účtovná jednotka v rámci inventarizácie, ktorou sa overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za účtovné obdobie roka 2008, zistí inventarizačné rozdiely, zaúčtuje ich do tohto obdobia v slovenských korunách

Michňová

 

2009/I.

2c

Pri inventarizácií sa jednotkové ocenenie majetku a záväzkov prepočíta konverzným kurom a zaokrúhli na 3 desatinné miesta podľa matematických pravidiel a inventúrny súpis sa rozšíri o jednotkové ocenenie majetku a záväzkov v EUR (prepočet konverzným kurzom)

Michňová

 

2009/I.

2c

Prepočty musia byť k dispozícií k 1. 1. (t.j. pred účtovným uzatvorením roka 2008 – nároky na IS)

Michňová

 

2009/I.

2c

Kurzové lístky od 1. 1. 2009 k EUR (ale staré musia zostať v platnosti)

Michňová

 

2009/I.

2d

Inventarizácia daňových pohľadávok

Ing. Čupková

 

2009/I.

2d

V informačnom systéme konverzným kurzom ku dňu zavedenia eura prepočítať všetky daňové povinnosti za jednotlivé druhy daní zo slovenskej meny na menu euro

Galgócziová

 

2009/I.

2d

Odo dňa zavedenia eura vykonávať jednotlivé úkony a vykazovať všetky údaje na daňové účely len v mene euro

Michňová

 

2009/I.

2e

Faktúry s dátumom dodania od 1. 1. 2009 evidovať v mene euro

Michňová

 

2009/I.

2e

Na faktúrach s dátumom dodania od 1. 1. 2009 bude potrebné:

  • odpočítať „staré zálohy“ prepočítané na EUR
  • ak sú vystavené v cudzej mene (t.j. v inej mene ako EUR), tak použiť nový kurzový lístok

Michňová

 

2009/I.

2e

Evidenčné zostatky k 31. 12. 2008 je treba prepočítať na EUR a skontrolovať s príslušným bankovým dokladom

Michňová

 

2009/I.

2f

Ekonomická štatistika – prepočet časových radov a periodických zisťovaní na euro

Michňová

 

2009/I.

2f

Archivácia účtovných záznamov v súlade s § 35 ods. 3 zákon o účtovníctve v tej mene, ktorá bola zákonnou menou v období, ktorého sa týkajú. Ich prepočet na menu euro sa nevyžaduje.

Michňová

 

2009/I.

3c

Mzda, pokiaľ bude vyplatená po 31. 12. 2008, pôjde zamestnancovi na účet v eurách.

Galgócziová

 

2009/I.

3c

Nové mzdové dekréty nie je treba tlačiť (ale odporúča sa)

Galgócziová

 

2009/I.

3e

Výmena slovenskej meny za menu euro v peňažnom ústave po ukončení duálneho hotovostného peňažného obehu (bankovky do 31. 12. 2009, mince do 30. 6. 2009)

Galgócziová

 

2009/II.

2b

Výročnú správu za rok 2008 vyhotoviť v slovenských korunách

Ing. Čupková

 

2009/II.

2c

Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku prepočítaná konverzným kurzom na menu euro sa považuje pre účely odpisovania za „novú“ obstarávaciu cenu, účtovná jednotka si nanovo ustanoví odpisy a majetok doodpisuje v eurách.

Michňová

 

2009/priebežne

2e

Faktúry s dátumom dodania od 1. 1. 2009 budú primárne vystavené v mene euro s prepočtom na SKK

Michňová

 

2009/priebežne

3c

Výplatná páska za január 2009 a ďalej do konca roku 2009 musí obsahovať aspoň celkovú sumu k výplate v EUR aj v SKK. Jednotlivé zložky miezd budú vyčíslené v EUR.

Galgócziová

 

2009/priebežne

3c

Výkazy do poisťovní a daňové prehľady za január 2009 a ďalej budú už iba v EUR.

Galgócziová

 

2009/priebežne

3c

Ročné zúčtovanie dane aj RZZP za rok 2008 sa vykoná v EUR.

Galgócziová

 

2009/priebežne

6

Poskytovať súčinnosť ďalším orgánom dohľadu a kontroly pri povinnosti duálneho zobrazovania cien služieb.

celá pracovná skupina