Plán obce Dubník na zavedenie eura

 

I. Východiská

 

     Slovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny euro zaviazala súčasne so svojím vstupom do Európskej únie (1. mája 2004).

     Obec Dubník sa hlási ku svojej zodpovednosti za plynulé zavedenie eura vo svojich podmienkach a na svojom území. Zaväzuje sa aktívne spolupracovať so všetkými dotknutými subjektami na svojom území, v prípade potreby aj mimo neho, s cieľom predísť akýmkoľvek problémom pri zavádzaní eura a s cieľom prispieť k tomu, aby sa Slovenská republika stala k 1. januáru 2009 úspešne členom eurozóny.

     Obec Dubník preberá zodpovednosť za organizačnú a obsahovú prípravu na zavedenie eura v rozsahu svojich samosprávnych kompetencií v podmienkach vlastného sídla, vrátane zavedenia eura v rozpočtovej organizácií. V rokoch 2008 a 2009 sa zaväzuje vyčleniť na tento účel dostatočné vlastné finančné, materiálne a ľudské zdroje.

     Plán obce Dubník na zavedenie eura rešpektuje všetky princípy Národného plánu zavedenia eura v SR a zohľadňuje všetky ďalšie v súčasnosti dostupné informácie o procese zavedenie eura.

     Plán obce Dubník na zavedenie eura sa bude v prípade potreby aktualizovať a dopĺňať, predovšetkým s cieľom zohľadniť budúce legislatívne normy a s cieľom reagovať na aktuálne potreby.

 

II. Funkcie obce pri zavedení eura

 

     Ako subjekt verejnej správy preberá obec zodpovednosť za hladné zavedenie eura na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči externým i interným partnerom.

     Ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie preberá obec zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu obce a vlastného plánu organizácie na zvedenie eura.

     Ako zamestnávateľ preberá obec zodpovednosť predovšetkým za podrobné informovanie svojich zamestnancov o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a o jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.

 

III. Oblasti zodpovednosti a úlohy obce

 

     Obec Dubník určuje nasledovných šesť hlavných oblastí svojej zodpovednosti:

  1. Legislatívno-právna oblasť
  2. Ekonomická oblasť
  3. Hospodársko-administratívna oblasť
  4. Technická oblasť
  5. Komunikácia
  6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach

 

1. Legislatívno-právna oblasť

 

a)      Všeobecná oblasť

b)      Legislatívne normy obce

c)      Zmluvné vzťahy

d)      Majetok, majetkové podiely

 

     V rámci legislatívno-právnej oblasti obec, jeho orgány a odborní praocníci vykonajú najmä tieto úlohy:

 

2. Ekonomická oblasť

 

a)      Rozpočet

b)      Účtovníctvo

c)      Inventarizácia majetku

d)      Dane a poplatky

e)      Finančné doklady

f)       Pokladňa

g)      Ekonomická štatistika, výkazníctvo

h)      Konzultácie s audítorom, daňovým poradcom

 

V rámci ekonomickej oblasti obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:

 

3. Hospodársko-administratívna oblasť

 

a) Finančno-administratívna dokumentácia

b) Povinné duálne zobrazovanie cien platieb a iných hodnôt

c) Ľudské zdroje (mzdy, sociálne dávky, vzdelávanie zamestnancov)

d) Materiálne zabezpečenie, investície

e) Hotovostný peňažný obeh

 

V rámci hospodársko-administratívnej oblasti obce, jeho orgány a odborní pracovníci vykonávajú tieto úlohy:

 

4.Technická oblasť

 

a) Informačné systémy obce, rozpočtovej organizácie

b) Technické zariadenia a prístroje

 

V rámci technickej oblasti obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:

 

 

5. Komunikácia

 

     V rámci komunikácie s občanmi obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:

 

6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach

  

     V rámci dohľadu a kontroly nad zavedením eura v miestnych podmienkach obec, jeho orgány a odborní pracovníci vykonajú najmä tieto úlohy:

·         podrobné oboznámenie všetkých zainteresovaných s pravidlami prepočtu korún na eurá a s pravidlami duálneho oceňovania

·         výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho oceňovania na trhových miestach

·         umiestnenie tabúľ s konverzným kurzom na viditeľnom mieste na obecnom úrade

·         postup v rámci zákonných kompetencií obce voči porušovateľom pravidiel

 

IV. Schválenie eurotímu

 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu na hladké zavedenie eura, v nasledujúcom zložení:

 

Ing. Miriam Čupková

Nora Michňová

Marta Galgócziová

 

V. Pristúpenie k etickému kódexu

 

     Obec Dubník sa po zvážení všetkých dostupných informácií rozhodlo v plnom rozsahu pristúpiť k Etickému kódexu pri zavedení eura v SR.

     Zaväzuje sa, že zavedenie eura nezneužije na neodôvodnené zvýšenie miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ani na zvýšenie poplatkov za iné služby a produkty, ktorých stanovenie je v kompetencií obce.

     Zaväzuje sa, že k duálnemu zobrazovaniu pristúpi v čo najkratšom možnom termíne a že využije všetky možnosti na to, aby pomohlo občanom a právnickým osobám na svojom území k hladkému zavedeniu eura na území obce.

 

VI. Rozhodnutie o plánoch na zvedenie eura v rozpočtovej organizácií

 

     Na základe rozhodnutia zastupiteľstva nebudú plány na zavedenie eura v rozpočtovej organizácií súčasťou plánu obce na zavedenie eura.

     Obec poskytne organizácií metodickú pomoc a bude vykonávať dohľad a kontrolu nad plnením plánov organizácie.

 

 

 

VII. Krízový scenár

 

     Pod krízovou situáciou sa rozumie situácia, ktorá by vážne ohrozila prípravu na zavedenie eura v obci a jej rozpočtovej organizácií.

     V prípade, že by v najdôležitejších oblastiach (príprava rozpočtu na rok 2008, informačné systémy, zoznamy VZN a ďalších noriem obce, miestne dane a poplatky, pripravenosť zamestnancov) obec neplnilo včas a riadne väčšinu svojich úloh, bude vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojich kompetencií ihneď starosta, alebo s problémami bude aj mimo dohodnutého harmonogramu zaoberať obecné zastupiteľstvo.

 

VIII. Monitorovanie postupu obce pri príprave na zavedenie eura

 

     Členovia eurotímu budú o potupe práce informovať starostu priebežne, minimálne raz za mesiac.

     Starosta bude o postupe práce informovať obecnú radu minimálne raz za štvrťrok.

     Obecné zastupiteľstvo bude pravidelne, najmenej raz za polrok monitorovať plnenie všetkých úloh súvisiacich so zavedením eura v SR.

     Hlavný kontrolór vykonáva v zmysle plánu svojej kontrolnej činnosti kontrolu a informuje zastupiteľstvo o plnení plánu obce a rozpočtovej organizácie na zavedenie eura minimálne raz za polrok.

     Komisie zastupiteľstva podľa okruhu problémov prerokovávajú a prijímajú odporúčania na riešenie problémov, spojených so zavedením eura v obci raz za štvrťrok.

 

IX. Harmonogram úloh obce a kontrolné termíny jeho plnenia

 

     Podrobný harmonogram úloh je prílohou tohto plánu

 

X. Prílohy