Zmluvy 2012


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
Mesto Nové Zámky,IČO:00309159Dodatok č. 10 - Zmluva o zriadení spoločného stavebného úraduprevádzka spoločného stavebného úradu1,31€/ obyvateľ/rok27.1.201227.1.201228.1.2012PDF
GTN s.r.o., Nitrianska cesta 119, 940 41 Nové Zámky, IČO: 36548979Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potravinárskeho tovaru dodávka ovocia, zeleniny a potravín do ŠK a ŠJ Dubník9.2.20129.2.201210.2.201231.12.2012PDF
AG FOODS SK, s.r.o., Moyzesova 10,902 01 Pezinok, IČO:34144579Rámcová kúpna zmluva 12/161/0209/1predaj tovaru9.2.20129.2.201210.2.2012PDF
388DIOS Slovakia, s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, IČO: 36225576Kúpna zmluva 01/2012predaj výrobkov9.2.20129.2.201210.2.201231.12.2012PDF
331COOP Jednota Nové Zámky, s.d., Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky, IČO: 00168882Dohoda o obchodných podmienkach na dodávku potravinárskeho tovaru predaj tovaru9.2.20129.2.201210.2.201231.12.2012PDF
264Mirkom, s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová-Krátke Kesy, IČO: 44886764Kúpna zmluvapredaj tovaru10.2.201210.2.201211.2.201231.12.2012PDF
PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO:34107100Zmluva o dielo 19/2012zhotovenie diela"Ochrana územia obce Dubník pred vnútornými vodami"23584,36 €s DPH29.2.201229.2.20121.3.2012PDF
389Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, IČO:00179132Zmluva o spolupráci 1/2012na zabezpečenie dodávky potravín22.2.201222.2.201223.2.2012PDF
411OTP Banka SlovenskoZmluva o pridruženom účtezriadenie a vedenie účtu8.3.20128.3.20129.3.2012PDF
PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO:34107100Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 19/2012dojednanie zmeny čl. V. Cena bod 1 8.3.20128.3.20129.3.2012PDF
Environmentálny fond,Bukurešťská 4, 813 26 Bratislava, IČO:30796491Zmluva č. 86597 08U01 o poskytnutí podporyposkytnutie podpory na akciu: Ochrana územia obce Dubník pred vnútornými vodami23 584,37 €30.3.20122.4.20123.4.2012PDF
582Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva č. 395/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010dotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry150,00 €15.6.201225.6.201226.6.2012PDF
583Obec Jasová, 941 34 Jasová, IČO: 00308935Zmluva o nájme hnuteľných vecíprenájom kolesového rýpadla DH 11223.3.2012PDF
588MK SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1, IČO: 00165182Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-3570/2012/6.1dotácia na aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva700,00 €22.3.2012PDF
634Enviromentálny fond, Bukurešťská 4, 813 26 Bratislava, IČO: 30796491Zmluva č. 20/POD-28/12 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012poskytnutie finančnej podpory na sanáciu nepovolenej skládky odpadov3 500,00 €18.4.201223.4.201224.4.2012PDF
671Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270Zmluva o poskytnutí verejných služiebSIM Karta25.4.201226.4.201227.4.2012PDF
680Forte Acoustic, s.r.o., 951 04 Malý Lapáš 36, IČO: 36779385Zmluva o dielo 19/2012Zhovenie diela- Bezdrôtový miestny rozhlas - časť obce Dvor Mikuláš3 289,20 €26.4.201227.4.201228.4.2012PDF
606Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva č. 420/2012Poskytnutie dotácie na podporu športu220,00 €23.5.201224.5.201225.5.2012PDF
721OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31318916Zmluva o pridruženom účteZriadenie a vedenie pridruženého účtu2.5.20122.5.20123.5.2012PDF
828MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688Dodatok č. 1. ku KZ U755/2009Konfigurácia informačného systému URBIS25.5.201226.5.201227.5.2012PDF
869PROSPECT s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO:34107100Zmluva o reklameReklama obchodného mena a loga 563,90 €11.6.201211.6.201212.6.2012PDF
890NEPA Slovakia, s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava, IČO:31369987Zmluva o prenájme kopírovacieho strojaPrenájom multifunkčného zariadenia MX-M182D5.6.20126.6.20127.6.2012PDF
931NEPA Slovakia, s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava, IČO:31369987Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kopírovacieho strojaDoplnenie čl. VIII, ods. 812.6.201212.6.201213.6.2012PDF
934Vavrecky Gabriel - Figo Lock, Mládežnícka 8, 941 10 Tvrdošovce, IČO:40882888Zmluva o dielo 19/2012Dodávka a montáž plastových okien3 710,00 €14.6.201214.6.201215.6.2012PDF
964Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270Dodatok k Zmluve o pripojení - č. A5430356Náhradný telefón na SIM karte20.6.201220.6.201221.6PDF
965Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270Dodatok k zmluve o pripojení - č. A1328659Náhradný telefón na SIM karte20.6.201220.6.201221.6.2012PDF
971Ing. Peter Krencsan, 941 35 Dubník č. 543Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce3 335,00 €15.6.201221.6.201222.6.2012PDF
972Zoltán Zachar,Ul. Bullu 1/7, 036 08Martin 8-Priekopa, Alexander Zachar, S.H.Vajanského 33, N. ZámkyKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti č. 3716 492,00 €4.6.201221.6.201222.6.2012PDF
973Július Kajtár, Dubník č.100Kúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti č. 3727 000,00 €4.6.201221.6.201222.6.2012PDF
985MUDr. Ivan Vojtek, 941 35 Dubník č. 367, IČO: 36735043Nájomná zmluvaPrenájom nebytového priestoru v polyfunkčnom dome22.6.201225.6.201226.6.2012PDF
1048Nadácia Orange, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:42129559Zmluva o poskytnutí daruFinančná podpora projektu"Chceme zostarnúť pri Vás"400,00 €7.6.20126.7.20127.7.2012PDF
1072Róbert Pinke a manž. Sabina, 941 35 Dubník 231Kúpna ZmluvaPredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce26.4.20126.7.20127.7.2012PDF
1076OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Dodatok č. 2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 3001/10/41Prolongácia kontokorentného úveru10.7.201213.7.201214.7.20129.7.2013PDF
1161SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynuZmluva o dodávke plynu30.7.20126.8.20127.8.201231.7.2013PDF
1166Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IČO:00151700Súhrnný návrh poistnej zmluvyzodpovednosť za enviromentálne škody1 276,80 €30.7.20126.8.20127.8.2012PDF
1193Asmodel Enginering, Ing. Bréda Ladislav, Nám. Sv. Imricha 6, 943 01 Štúrovo, IČO: 33663149Mandátna zmluvazabezpečenie verejného obstarávania a odborného poradenstva pri kúpe tovaru400,00 €23.7.20126.8.20127.8.2012PDF
1263UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO:31322051Poistná zmluvapoistenie zodpovednosti za škodu spôsobené mot. voz.66,00 €3.9.20125.9.20126.9.2012PDF
1394Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky,IČO: 31440291Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o dielo č.10prenájom smetných nádob3.9.20125.9.20126.9.2012PDF
1415MPSVaR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156Zmluva o poskytnutí dotácie č. 125/2012dotácia na podporu rozvoja soc. služieb9 000,00 €12.9.201224.9.201225.9.2012PDF
1482IZSÁK Company s.r.o., Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky, IČO:36558311Kúpna zmluvaKúpa automobilu Dacia Lodgy 1,5 dCi13 590,00 €25.9.201225.9.201226.9.2012PDF
1520NOVAPLAST, Laki Alexander, Cyrilometódska 23, 94069 Nové Zámky, IČO:37612107Zmluva o dielo Dodanie a montáž plast. okien - Dubník č. 2512 048,81 €11.10.201211.10.201212.10.2012PDF
1593ZSE Energia s.r.o.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO:36677281Dodatok Ponuka E.VýhodaZľavnená cena dodávky elektriny24.10.201224.10.201225.10.2012PDF
1663Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytnutí verejných služiebkúpa mob. tel. Samsung Galaxy9.11.20129.11.201210.11.2012PDF
1664Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služiebpaušál9.11.20129.11.201210.11.2012PDF
1689SAD NZ, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO:36545317Zmluva č. 5/2013 o poskytovaní príspevkupríspevok na prevádzku spojov prímestských autobusových spojov36 € + DPH/mesiac14.12.201214.12.201215.12.2012PDF
1726Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky,IČO: 31440291Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dielo č. 10-Dubník/2011zmluva o rozsahu požadovaných služib súvisiacich so zberom komunálnych a drobných stavebných odpadov31.12.20124.1.20135.1.2013PDF
1731UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501Havarijné poistenie vozidlaHavarijné poistenie mot. vozidla NZ110EN26.11.201227.11.201228.11.2012PDF
1732UNIQA poisťovňa,a.s., Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPovonné zmluvné poistenie motorového vozidla NZ110EN26.11.201227.11.201228.11.2012PDF
1741Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31595545Úrazové poistenie Poistenie uchádzačov o zamestnanie19,50 €1.12.20121.12.20122.12.2012PDF
1760Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270Dohoda o ukončení platnosti zmluvy ukončenie platnosti zmluvy o poskytovaní elektr. Komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory5.12.20125.12.20126.12.2012PDF
1776Ing. Jozef Szekeres, Jeruzalôemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO:12804151Zmluva o poskytovaní služiebAudit finančných výkazov, účtovnej uzávierky7.12.201212.12.201213.12.2012PDF
1781Nadácia Orange, Pmetodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:42129559Zmluva č. 77/Darujte Vianoce 2012/DV o poskytnutí daruFinančný príspevok na realizáciu projektu Nesieme Vám kúzlo Vianoc-Znova!200,00 €7.12.201210.12.201211.12.2012PDF
1790Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkomDohoda o zvýhodnených obch. podmienkach komunikačných služieb25.10.201210.12.201211.12.2012PDF

[Zatvor okno]