Zmluvy 2013


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
51Ing. Bréda Ladislav, Nám. Sv. Imricha 6, 943 01 Štúrovo, IČO: 33663149Mandátna zmluva 07/2012zabezpečenie verejného obstarávania a odborné poradenstvo09.01.201310.01.201311.01.2013PDF
63KomAgrartechnik, s.r.o., Hlavná 1444, 946 32 Marcelová, IČO:36537756Kúpna zmluva VO 2012/09/01kúpna zmluva na kontajnery na základe výsledku verejnej súťaže 
104Slovenská inovačná a enenrgetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00002801Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KaHR-22VS-1001/0142/174Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubník17.01.201329.01.201330.01.2013PDF
131MŽP SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 031/4.1MP/2013Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Dubník28.01.201319.02.201320.02.2013PDF
155KomAgrartechnik, s.r.o., Hlavná 1444, 946 32 Marcelová, IČO:36537756Kúpna zmluva č. VO2013/01/03kúpna zmluva na techniku na základe výsledku verejnej súťaže 
164Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o poskytnutí verejných služieb C003028.01.201328.01.201329.01.2013PDF
165Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o poskytnutí verejných služieb C003028.01.201328.01.201329.01.2013PDF
166Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o poskytnutí verejných služieb C003028.01.201328.01.201329.01.2013PDF
167Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o poskytnutí verejných služieb C003028.01.201328.01.201329.01.2013PDF
168Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o poskytnutí verejných služieb C003028.01.201328.01.201329.01.2013PDF
169Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o poskytnutí verejných služieb C003028.01.201328.01.201329.01.2013PDF
170Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb 19728.1.201328.01.201329.01.2013PDF
171Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Hromadný dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb 20028.1.201328.01.201329.01.2013PDF
172Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Príloha č.1 k Hromad. dodatku k Zmluve o poskytovaní verej. služieb28.01.201328.01.201329.01.2013PDF
173Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Príloha č.1 k k Zmluve o poskytovaní verej. služieb28.01.201328.01.201329.01.2013PDF
183Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.,, M.R.Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 45391530Zmluva o dieloslužby externého projektového manažmentu- modernizovanie verejného osvetlenia27.02.201327.02.201328.02.2013PDF
2973W Slovakia s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín, IČO:36746045Licenčná zmluvavirtuálny cintorín12.02.201320.02.201321.02.2013PDF
274ZŠ s MŠ Dubník, 941 35 Dubník č. 72, IČO:37860941Zmluva na zabezpečenie stravovaniaZmluva na zabezpečenie stravovania dôchodcov obce Dubník14.02.201315.02.201316.02.2013PDF
288MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688Licenčná zmluva č.U1489/2013Licencia k aplikačnému programovému vybaveniu IS Urbis27.02.201327.02.201328.02.2013PDF
331General Plastic,a.s., Priemyselný areál 3677, 94603 Kolárovo, IČO:36547301Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluvevýkup lisovaných PET fliaš25.02.201325.02.201326.02.2013PDF
469MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572Darovacia zmluvač. 2013/800prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve SR05.04.201327.05.201328.05.2013PDF
521DARTON s.r.o.,Veľká jarková 22, 945 01 Komárno, IČO: 44820551Zmluva o dielo č.2/2013modernizácia obecných objektov04.04.201313.05.201314.05.2013PDF
599Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva č.223/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športuVoľnočasové aktivity, futbal300,-25.04.201329.05.201330.05.2013PDF
647Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva č. 249/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúrydotácia na kultúru200,-29.04.201303.06.201304.06.2013PDF
667SZRB,a.s.,Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:00682420Dohoda o vyplňovacom práve k Blankozmenke č. UCO 107836-201310.05.201310.05.201311.05.2013PDF
668SZRB,a.s.,Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:00682420Úverová zmluva č.UCO 107836-2013úver220 800,-10.05.201310.05.201311.05.2013PDF
673OTP Banka Slovensko,a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Zmluva o pridruženom účteZriadenie a vedenie účtu10.05.201310.05.201311.05.2013PDF
676Mesto Nové Zámky, Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky, IČO:00309150Zmluva č.7/2013 o poskytnutí fin. pr. Na činnosť CVČ Pyramída Nové Zámkydotácia na financovanie CVČ132,-10.05.201324.05.201325.05.2013PDF
690Nadácia EKOPOLIS,Komenského 21,974 01 Banská Bystrica, IČO:00631736Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO-13-63založenie školskej záhrady, náučný chodník1700,-14.05.201324.05.201325.05.2013PDF
789KomAgrartechnik, s.r.o., Hlavná 1444, 946 32 Marcelová, IČO:36537756Kúpna zmluva č. VO2013/01/03kúpna zmluva na techniku na základe výsledku verejnej súťaže29.05.201329.05.201330.05.2013PDF
790Ateliér na bašte s.r.o.,Komárňanská 57, 940 01 Nové Zámky, IČO:35940026Zmluva o dielovypracovanie projektovej dokumentácie stavby11 244,-20.05.201329.05.201330.05.2013PDF
798Peter Szeghö, Štrková 10, 940 71 Nové Zámky, IČO:33795398Zmluva o dielo č.1/2013vypracovanie proj. dok. - Plynofikácia ulice 820,-20.05.201330.05.201331.05.2013PDF
865Nadácia Pontis, Nadačný fond SLSP, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO:31784828Zmluva o poskytnutí grantu č.SLSPo13_18poskytnutie grantu na projekt Spoločne to dokážeme!2 000,00 €11.06.201324.06.201325.2013PDF
872Mesto Nové Zámky, Hlavné nám. 10, 940 35 Nové Zámky, IČO:00309150Dodatok č.11Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu18.01.201314.06.201315.06.2013PDF
876Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31440291Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o dielo č.10navýšenie počtu smetných nádob16.05.201325.06.201326.06.2013PDF
931HOLD s.r.o.,Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky, IČO: 34110224Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č.5/HOLD/2013Rekonštrukcia soc. zar. KD Dubník10.06.201311.06.201312.06.2013PDF
932IURA EDITION s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,IČO:31348262Licenčná zmluva č. 054/2013/MPrístup k programovému vybaveniu ASPI24.06.201325.06.201326.06.2013PDF
933MV SR - ObÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, IČO: 00151866Zmluva č. 40/NR/2013Poskytnutie dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality10.07.201310.07.201311.07.2013PDF
1013OTP Banka Slovensko,a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Dodatok č. 3Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č. 3001/10/4110.07.201310.07.201311.07.2013PDF
1073Mgr. Miklós Csintalan, Slnečnicová 18, 945 04 Komárno-Nová Stráž, Reg.č.OSO:CO 158-195-2001Príkazná zmluva č. 01/2013Odborná pomoc pri verejnom obstarávaní20.06.201323.07.201324.07.2013PDF
1108Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Dodatok k ZmluveZmluva o poskytovaní služieb25.07.201326.07.201329.07.2013PDF
1109Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Dodatok k ZmluveZmluva o poskytovaní služieb25.07.201326.07.201329.07.2013PDF
1110Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Dodatok k ZmluveZmluva o poskytovaní služieb25.07.201326.07.201329.07.2013PDF
1111Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10,825 13 Bratislava, IČO:35763469Zmluva o kúpe akcióvého zariadeniakúpa GPS25.07.201326.07.201329.07.2013PDF
1127Horňák Ján, s.r.o.,Na výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO:36241741Zmluva o dielozhotovenie autobusovej zastávky s infotabuľou a plast. smetným košom4 047 € s DPH29.07.201312.08.201313.08.2013PDF
1128SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO:00178454Hromadná licenčná zmluvaPoužietie hudobných diel - Obecné dni -pouličný ples30.07.201312.08.201313.08.2013PDF
1194Silvia Kálaziová ART, Devínska 20, 940 01 Nové Zámky, IČO:30391369Zmluva o dieloZhotovenie reklamných predmetov k projektu Zberný dvor20.08.201320.08.201321.08.2013PDF
1197SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1, IČO:35815256Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynuosobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre maloodber30.07.201320.08.201321.08.2013PDF
1285UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO:31322051Zaradenie mot. vozidlapoistenie pre traktor Zetor 09.09.201309.09.201310.09.2013PDF
1286UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO:31322051Zaradenie mot. vozidlapoistenie pre traktorový príves09.09.201309.09.201310.09.2013PDF
1287UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO:31322051Zaradenie mot. vozidlapoistenie pre prac. stroj Locust09.09.201309.09.201310.09.2013PDF
1291MO ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 2023106679Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zml. 031/4.1MP/2013Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu09.09.201313.09.201314.09.2013PDF
1406SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1, IČO:35815256Zmluva o dodávke plynuDodávka plynu Dubník 85427.09.201327.09.201328.09.2013PDF
1407TIM IS s.r.o., Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda, IČO:36261157Zmluva o dielo č. 07/2013Plynofikácia ulice k stavebným pozemkom27.09.201327.09.201328.09.2013PDF
1437Irena Verecká, 941 34 Jasová č. 406Kúpna zmluvaKúpa pozemku a zriadenie vecného bremena240,00 €03.10.201304.10.201305.10.2013PDF
1440Peter Štrba, ŠTRBA COMPANY, 941 42 Veľké Lovce 601, IČO:44732562Zmluva o dielo č. 2013009005Dodávka a montáž kamerového systému4 603,80 €04.10.201304.10.201305.10.2013PDF
1552MINERÁL MMV, a.s., Brnianska 2, 911 01 Trenčín, IČO:36327476Zmluva o dieloRekonštrukcia verejného osvetlenia118700,40 € s DPH22.10.201322.10.201323.10.2013PDF
1570Denisa Pinkeová, 941 35 Dubník č. 389Kúpna zmluvaKúpa pozemku196,00 €25.10.201325.10.201326.10.2013PDF
1578MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572Zmluva o výpožičke č.2013/416Vypožičanie 2 ks stanu 65-6x6m23.10.201325.10.201326.10.2013PDF
1580DARTON s.r.o.,Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno, IČO: 44820551Zmluva o dielo č. 25/2013Rekonštrukcia vykurovania obecných objektov v správe obce Dubník186 402,34 €17.10.201328.10.201329.10.2013PDF
1690Elšpec H. L. s.r.o., Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky, IČO:36562165Zmluva o koordinácii č. 02/10/2013činnosť koordinátora pri realizácii prác- Rekonštrukcia VO v obci Dubník18.10.201318.10.201319.10.2013PDF
1735SZRB a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:00682420Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 107836-2013úprava znenia ÚZ č. 107836-201327.11.201327.11.201328.11.2013PDF
1748Elšpec H. L. s.r.o., Nitrianska 115, 940 67 Nové Zámky, IČO:36562165Zmluva o kontrolnej činnosti - odborný dohľadkontrolná činnosť - odborný dohľad -Rekonštrukcia VO v obci Dubník21.10.201327.11.201328.11.2013PDF
1769Nadácia Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:42129559Darovacia zmluva č.168/Darujte Vianoce/DV 0347/2013dar na projekt"Nesieme Vám kúzlo Vianoc- očakávajte nás!"150,00 €02.12.201303.12.201304.12.2013PDF
1780ZSE Energia a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,IČO:36677281Dodatok Ponuka E.Limitzmena a doplnenie článkov Zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán04.12.201304.12.201305.12.2013PDF
1812RIGHTAUDIT s.r.o.,Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46999230Zmluva o poskytovaní služiebaudit fin. výkazov06.11.201311.12.201312.12.2013PDF
1853MAS- Dvory a okolie, Hl. námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou,IČO: 42210771Zmluva o poskytnutí NFP z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja č. z. 03/2013Modernizácia autobusovej zastávky11.12.201312.12.201313.12.2013PDF
1558ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky, IČO:36545317Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2013Príspevok obce na spoje prímestských autobusových liniek10.12.201312.12.201313.12.2013PDF

[Zatvor okno]