Zmluvy 2014


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
34MH SR , Bratislava v zastúpení SIaEA, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava,IČO:00002801Dodatok č.1k Zmluve o poskytnutí NFPdojednanie zmien07.01.201408.01.201309.01.2013PDF
123General Plastic a.s., Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo, IČO:36547301Rámcová KZ 310159/2014zmluva na rok 2014- PET fľaše09.01.201420.01.201421.01.2014PDF
239ZsVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky, IČO:36550949Zmluva č. 7/1000024018zmluva o dodávke vody18.07.201304.02.201405.02.2014PDF
245SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,IČO:35910739Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ -07/2014/RCJzmluva o nájme plynárenského zariadenia11.02.201411.02.201412.02.2014PDF
246SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,IČO:35910739Zmluva o údržbe a opravách ply. Zariadenia ZoÚaO-07/2014/RCJúdržba plynárenského zariadenia10.02.201411.02.201412.02.2014PDF
478MINERÁL MMV a.s., Brnianska 2, 911 01 Trenčín, IČO:36327476Dodatok č. 1 k Zmluve o dielozmena v účtoch17.03.201417.03.201418.03.2014PDF
526MH a RV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621Zmluva o poskytnutí NFP č. z. Z2214012067201Schválenie žiadosti o NFP22140120937 (Revitalizácia obce Dubník)26.03.201431.03.201401.04.2014PDF
535MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica , IČO:36041688Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1489/2013zmluvné dojednanie zmien14.04.201414.04.201415.04.2014PDF
633SkyToll a.s., Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratsislava, IČO: 44500734Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýtaužívanie vymedzených úsekov ciest14.04.201414.04.201415.04.2014PDF
634Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO:35919001Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýtaužívanie vymedzených úsekov ciest14.04.201414.04.201415.04.2014PDF
656Ing. Peter Krencsan, 941 35 Dubník č. 543Kúpna zmluvapredaj plyn. Prípojky PE d 32-16,00m16.04.201416.04.201417.04.2014PDF
171MINERÁL MMV a.s., Brnianska 2, 911 01 Trenčín, IČO:36327476Zmluva o dieloRozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubník17.04.201417.04.201418.04.2014PDF
866Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebzmena pôvodného programu služieb20.5.201421.05.201422.05.2014PDF
918SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36634948Mandátna zmluvaManažérske služby na externý manažment projektu Revitalizácia obce Dubník29.05.201430.05.201431.05.2014PDF
919SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36634948Mandátna zmluvaOdborné služby vo verejnom obstarávaní projektu Revitalizácia obce Dubník29.05.201430.05.201431.05.2014PDF
979Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663/29, 900 91 Limbach, IČO:11908386Zmluva o verejnej produkciihudobné vystúpenie03.06.201411.06.201412.06.2014PDF
984Nadácia Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:42129559Darovacia zmluva č. 26/Zelená pre seniorov/ZPS 0176/2014Realizácia projektu 500,00 €02.06.201411.06.201412.06.2014PDF
994NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva č. 308/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu04.06.201411.06.201412.06.2014PDF
1011Igor Fekete, Žilinská 10, 811 05 BratislavaZmluva o verejnej produkciihudobné vystúpenie29.05.201416.06.201417.06.2014PDF
1012Róbert Mrva, Poľná 840/25, 926 01 SereďZmluva o verejnej produkciihudobné vystúpenie29.05.201416.06.201417.06.2014PDF
1021Obec Rúbaň, 941 36 Rúbaň 27, IČO:00309231Zmluva o nájme hnuteľných vecínájom traktora s prívesom16.06.201420.06.201421.06.2014PDF
1026SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava,IČO:31816398Zmluva LP2014/20Zmluva o poskytnutí a využití finančného príspevku400,00 €09.06.201420.06.201421.06.2014PDF
1029Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky,IČO:31440291Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o dielo č.10Zmluva o prenájme nádob06.06.201420.06.201421.06.2014PDF
1038MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42181810Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 031/4.1MP/2013Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu ITMS:2414011025423.06.201426.06.201427.06.2014PDF
1047OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava,IČO:31318916Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 3001/10/41predĺženie splatnosti úveru k 23.06.201524.06.201424.06.201425.06.2014PDF
1053NSK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva č. 271/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/201011.06.201425.06.201426.06.2014PDF
1066MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica , IČO:36041688Zmluva o elektronickom zasielaní FAZmluva o elektronickom zasielaní faktúr27.06.201427.06.201428.06.2014PDF
1128SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava,IČO:178454Hromadná licenčná zmluva VP/14/05513/001HLZ o použití hudobných diel07.07.201410.07.201411.07.2014PDF
1271Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO:00309150Dodatok č.12 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu17.01.201415.08.201416.08.2014PDF
1344Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO:31348262Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 054/2013/MZmluva o aktualizácii progr. Vybavenia ASPI vo verzii Online28.08.201402.09.201403.09.2014PDF
1332AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín,IČO: 47548924Zmluva o vykonaní požiarno-technického servisuvykonávanie činnosti technika PO01.09.201404.04.201405.09.2014PDF
1492Dávid Šimonek, 941 35 Dubník č. 375Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvykúpa pozemku v celkovej výmere 920 m218.09.201418.09.201419.09.2014PDF
1521SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,IČO:35910739Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 06/2014/RCJNájom plynárenského zariadenia07.10.201409.10.201410.10.2014PDF
1586SCO o.z., Pri starej prachárni 16/16, 831 04 Bratislava, IČO:42260515Príkazná zmluvaRealizácia procesu CVO26.08.201421.10.201422.10.2014PDF
1748DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359Zmluva o pripojení k IS DCOMinformačný systém Dátového centra obcí a miest10.11.201415.11.201416.11.2014PDF
1755MEVA-SK s.r.o., Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, IČO: 31681051Kúpna zmluva o dodávke zberných kontajnerovkontajnery na zber komunálneho odpadu 1100 l17.11.201417.11.201418.11.2014PDF
1756MEVA-SK s.r.o., Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, IČO: 31681051Kúpna zmluva o dodávke zberných kontajnerovVvaňové kontajnery na zber komunálneho odpadu17.11.201417.11.201418.11.2014PDF
1776UNION poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Poistná zmluvaDodatok č. 3 k Poitnej zmluve č. 11-4680318.11.201418.11.201419.11.2014PDF
1930MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42181810Dodatok č. 3 Zmluve o poskytnutí NFPZmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu ITMS:2414011025418.12.201422.12.201423.12.2014PDF
1957Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO:37861298Zmluva o budúcej zmluve Zmluva o zriadení vecného bremena16.12.201422.12.201423.12.2014PDF
1974RIGHTAUDIT s.r.o. Jeruzalemská 39, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46999230Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o vykonaní auditu obce10.12.201423.12.201424.12.2014PDF
2029Nadácia Orange, Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:42129559Darovacia zmluva č. 252/Darujte Vianoce/2014Realizácia projektu 04.12.201431.12.201401.01.2015PDF

[Zatvor okno]