Zmluvy 2016


Interné číslo Partner, meno, adresa, IČO Predmet, názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti Dátum skončenia zmluvy PDF
8Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 11-46803Poistenie majetku - Zlepšenie systému odp. hosp. v obci Dubník04.01.201604.01.201605.01.2016PDF
128ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281Zmluva o združenej dodávke elektrinyDodávka elektriny Dubník 17318.01.201618.01.201619.01.2016PDF
137General Plastic a.s., Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo, IČO: 36547301Rámcová KZ 310159/2016Zmluva na rok 2016 - Pet fľaše18.01.201618.01.201619.01.2016PDF
231Patrik Zahorecz, 941 35 Dubník č. 226Kúpna zmluvaZakúpenie jatočnej ošípanej05.02.201612.02.201613.01.2016PDF
357AVK MEDIC s.r.o., MUDr. Katarína Verbóková, Štefánikova 13, 943 01 Štúrovo, IČO: 46873279Zmluva o sociálnych službáchVyhodnotenie zdravotného stavu FO /v zmysle zák. 448/2008/02.03.201607.03.201608.03.2016PDF
376ENVIROPOL s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 46017305Zmluva o poskytnutí služieb v OHZber, preprava a nakladanie s odpadom, vrátane elektroodpadu03.03.201610.03.201611.03.2016PDF
377Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31440291Dodatok č. 1/2016Dodatok k zmluve o dielo č. 10/2010 - prenájom kuka nádob08.03.201610.03.201611.03.2016PDF
344TJ Družstevník Dubník, 941 35 Dubník č. 244,IČO: 42427720Zmluva o posktnutí dotácie z rozpočtu obce DubníkDotácia pre šport29.02.201610.03.201611.03.2016PDF
425Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598Zmluva č. 1610457Zmluva o úprave vysporiadania práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov30.03.201631.03.201601.04.2016PDF
466Dávid Šimonek, 941 35 Dubník č. 375Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 3 680,00 €31.03.03.201631.03.201601.04.2016PDF
469Ing. Róbert Sós, Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 43507158Zmluva o dielo č. 29032016Vypracovanie projektovej dokumentácie pre telocvičňu16 800,00 €31.03.201631.03.201601.04.2016PDF
475MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572Darovacia zmluva č. 2016/804-HMDarovanie hnuteľného prebytočného majetku štátu22.2.201631.03.201601.04.2016PDF
477DLS-oil s.r.o., Nádražná 55/42, 946 55 Pribeta, IČO: 47722134Zmluva o poskytnutí službyZber odpadov- 20 01 25 jedlé oleje a tuky1.4.201601.04.201602.04.2016PDF
485Róbert Kasák, 941 32 Semerovo č. 119Kúpna zmluvaPredaj neupotrebiteľného majetku obce1 000,00 €31.03.201604.04.201605.04.2016PDF
486Imrich Zachar, 941 35 Dubník č. 561Kúpna zmluvaPredaj neupotrebiteľného majetku obce1 000,00 €31.03.201604.04.201605.04.2016PDF
492Mesto - Mestský úrad, Odbor územného rozvoja a architektúry, Hl. nám. 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 00309150Dodatok č. 14Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení spol. stavebného úradu uzatvorenej dňs 26.2.200314.03.201608.04.201609.04.2016PDF
514ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010Zmluva ZNR 11242015116Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov a odpadov zt neobalových výrobkov15.04.201615.04.201616.04.2016PDF
582Dávid Šimonek, 941 35 Dubník č. 375Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluveOdstránenie nedostatku - opisová chyba pri Kúpnej zmluve06.05.201606.05.201607.05.2016PDF
602Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 907763570Zmena pôvodného programu služieb17.05.201619.05.201620.05.2016PDF
603Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 905897366Zmena pôvodného programu služieb17.05.201619.05.201620.05.2016PDF
604Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 915739280Zmena pôvodného programu služieb17.05.201619.05.201620.05.2016PDF
605Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 918582185Zmena pôvodného programu služieb17.05.201619.05.201620.05.2016PDF
606Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 918582189Zmena pôvodného programu služieb17.05.201619.05.201620.05.2016PDF
680OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916Dodatok č. 6 k Zmluve o úvereZmluva o kontokorentnom úvere09.06.201613.06.201614.06.2016PDF
681PROJEKTSTAV - NZ s.r.o., Ľanová 8, 940 56 Nové Zámky, IČO: 44188633Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie 13.06.201615.06.201616.06.2016PDF
684Jozef Miško, 941 35 Dubník č. 166Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 557,60 €15.06.201615.06.201616.06.2016PDF
715Sharp Business Systems Slovakia s.r.o., Technická 2, 821 04 Brtislava, IČO: 48093891Nájomná zmluva RC 160009SKPrenájom kopírky08.06.201622.06.201623.06.2016PDF
733Ing. Annamária Šestáková - FINCONSULT, Nábrežná 4665/7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37065289Zmluva o poskytovaní stravyDodávka stravy pre zamestnancov 29.06.201606.07.201607.07.2016PDF
742Róbert Mrva, Poľná 840/25, 926 01 SereďZmluva o verejnej produkciihudobné vystúpenie02.07.201606.07.201607.07.2016PDF
743Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663/29, 900 91 Limbach, IČO: 11908386Zmluva o verejnej produkciihudobné vystúpenie02.07.201606.07.201607.07.2016PDF
744Igor Fekete, Žilinská 10, 811 05 BratislavaZmluva o verejnej produkciihudobné vystúpenie02.07.201606.07.201607.07.2016PDF
773Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31440291Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/TO/2016Zabezpečenie zberu a odvoz triedeného odpadu12.07.201615.07.201616.07.2016PDF
780Juraj Kunak s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 45, 060 01 Kežmarok, IČO: 47542047Zmluva o zbere použitých textílií, odevov a obuvi na území Obce DubníkZber a odvoz textílií, odevov a obuvi 04.08.201608.08.201609.08.2016PDF
824SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454Hromadná licenčná zmluvaZmluva o použití hudobných diel verejným prenosom22.06.201609.08.201610.08.2016PDF
849AGROSERVIS s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, IČO: 31441751Kúpna zmluvaZmluva o kúpe komunálneho mulčovača8 775,00 €22.08.201622.08.201623.08.2016PDF
852Andrea Farkasová - Andi PLAST, Orgovánova 9, 943 01 Štúrovo, IČO: 37611003Zmluva o dielo č. 1/2016Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávke tovaru- výmena okien a dverí na budovách obce Dubník19 896,90 €22.08.201622.08.201623.08.2016PDF
841e- dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50028014Zmluva o službách č. 058/2016Zmluva pre podanie projektu "Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš"19.08.201623.08.201624.08.2016PDF
870MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-421Zapožičanie prebytočného hnuteľného majetku14.09.201614.09.201615.09.2016PDF
896TORVO s.r.o., Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, IČO: 50236407Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VOVO - Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš12.09.201612.09.201613.09.2016PDF
911MET Slovakia a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 45860637Zmluva o združ. dodávke ZP č. SC2016/055/DubníkZmluva o dodávke plynu 03.10.201603.10.201604.10.2016PDF
962Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Poistná zmluva č. 78900717Havarijné poistenie MV09.10.201610.10.201610.10.2016PDF
963Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051Poistná zmluva č. 11-92172900431Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV09.10.201610.10.201610.10.2016PDF
974DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359Dodatok č. 1 k zmluve o propojení k IS DCOMCena plnenia predmetu zmluvy20.10.201621.10.201622.10.2016PDF
1054RNDr. Vladimír Kmeť - NOVOCONSULTING, Devínska 29, 940 63 Nové Zámky, IČO: 11779578Zmluva o dieloInžinierskogeologický prieskum - Telocvičňa18.11.201622.11.201623.11.2016PDF
1064OZ Rockové divadlo Rockszínház Polgári Társulás, Družstevná 139, 946 35 Búč, IČO: 37962639Zmluva o verejnej produkciiKultúrne vystúpenie11.11.201614.11.201615.11.2016PDF
1066RRA Novozámocko, Kostolná 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45737711Zmluva o dielo č. 58/2016Vypracovanie podkladov pre zákazky24.11.201624.11.201625.11.2016PDF
1072Ing. Jozef Horniak - VIALLE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532Zmluva o dieloRekonštrukcia chodníkov v obci Dubník30.11.201630.11.201601.12.2016PDF
1075WASABI TEAM s.r.o., Zámoryho 7, 945 01 Komárno, IČO: 46691791Zmluva o dieloOdstránenie staviebv v obci Dubník01.12.201609.12.201610.12.2016PDF
1076Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č. 4419008316Poistenie majetku obce14.12.201614.12.201615.12.2016PDF
1091Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva č. 2469001857Havarijné poistenie motorových vozidiel14.12.201614.12.201615.12.2016PDF
1093AUREX s.r.o., Ľubľanská 1651/1, 831 02 Bratislava, IČO: 31325483Zmluva o dieloZmeny a doplnky č.2 ÚPN O Dubník14.12.201614.12.201615.12.2016PDF

[Zatvor okno]